Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

GÜNCEL

 

 

Yeni Atık Yönetimi Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği 02.04.2015 tarih ve 29314 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Çevre Mevzuatı kapsamında yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği, Avrupa Birliği (AB) mevzuatlarına uyum çerçevesinde 19.11.2008 tarihli ve 2008/98/AT sayılı atık hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 3/5/2000 tarihli ve 2000/532/AT sayılı atık listesi oluşturulması hakkında Komisyon Kararı dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yazının Devamı...

 

Çevre Düzeni Planları

644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisindeki çevre düzeni planlarını büyükşehir belediyeleri, büyükşehir olmayan illerde ise Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar. Ancak ulusal ve bölgesel nitelikteki fiziki planları Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar. Dolayısı ile büyükşehir belediyelerince hazırlanacak ve onaylanacak çevre düzeni planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanıp onaylanan bölgesel nitelikteki çevre düzeni planı kararlarına uygun olması gerekmektedir.

Yazının Devamı...

 

Çevre Denetimi ve E-Çevre Denetim Sistemi

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan serbest ve münhasır ekonomik bölgeler dâhil egemenlik ve yargılama sahaları içerisindeki tüm kara ve deniz alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki her türlü kirlilik kaynağı ve ihlaller denetime tabidir. Yazının Devamı...

 

 

2015 Yılı Çevre Cezaları

2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 28.12.2014 gün ve 29219 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1)” de 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanacak idari parasını gerektirecek fiiller ve bu filler nedeniyle uygulanacak para cezaları, yayımlanmıştır. Yazının Devamı...

 

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Atıklar, emisyon, atık su deşarjı, gürültü gibi çevre konusunda alınması gereken izin ve lisansların tek bir çatı altında toplandığı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 10.09.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yazının Devamı...

 

 

 

İklim Değişikliği ve Nedenleri

İklim sistemi, atmosfer, yeryüzü, kar ve buzullar, okyanuslar ve diğer su kaynakları ile canlılardan oluşan karmaşık ve etkileşimli bir sistemdir. İklim sisteminin atmosfer bileşeni, genellikle ortalama hava olayları olarak tanımlanan iklimi belirler. Bir akışkan olan atmosferdeki bütün hareketler sıcaklık farklarından kaynaklanmaktadır. Bu farklar ise enlem nedeniyle güneşin geliş açısına, kara deniz dağılışına, kara yüzeylerinin (ormanlık alan, tarım alanı, sulak alan, çöl gibi) özelliklerine bağlı olmaktadır. Dünyadaki iklim desenlerinin belirlenmesindeki asıl etken okyanus suyu sıcaklıklarındaki değişimlerdir. Yazının Devamı...

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Yetkilendirilmiş Kuruluşlar

Ömrünü tamamlamış lastikler, atık pil ve akümülatörler, atık yağların kontrolü, ambalaj atıklarının kontolü gibi çevresel konularda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan kuruluşlar ve faaliyet alanları. Yazının Devamı...

 

 

Endüstriyel Atık Yönetim Planı

Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri gösteren kurum, kuruluş ve işletmelerden kaynaklanan tehlikeli atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili esasları düzenleyen Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile bazı tehlikesiz atıkların yönetimine yönelik esasları düzenleyen Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği uyarınca; tehlikeli atık üreticileri “3 Yıllık Tehlikeli Atık Yönetim Planı” hazırlamakla yükümlü tutulmuşlardır.

Yazının Devamı...

 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

10 Eylül 2014 Tarih ve 29115 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” ile “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında EK-1 ve EK-2 listelerinde değişiklikler gerçekleşmiştir.

Yazının Devamı...

 

Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi ( e-ÇED )

03/10/2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında, 01 Kasım 2013 tarihinden itibaren yapılacak olan ÇED işlemlerine ilişkin başvurular "Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi (e-ÇED)" üzerinden yapılacaktır. ÇED süreci Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ilgili modül üzerinden sisteme tanımlanmış, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleriyle e-imzalarını kullanarak ÇED başvurusu yapabilmektedirler. Yazının Devamı...

 

Çevre Koruma

Yaşadığımız çevrenin korunması "Çevre Koruma" için çevre denetiminin tarihsel gelişimine baktığımızda, bu konuda ilk düzenlemelerin 1970’lerin sonlarında endüstriyel kazalar ile başladığını görmekteyiz. Yazının Devamı...

 

 

Duyurular

 

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik

Türkiye'nin Sulak Alanlarından Görüntüler

2015 yılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek cezalar

Türkiye'nin Milli Parkları Haritası

International Environmental Issues

Avrupa Birliği Lastik Etiketleme Yönetmeliği ve Lastik Etiketleri

Elektronik İmza ( E-İmza )

Atık Kodları Listesi - European Waste Codes

Çevre Düzeni Planları

 

 E-Posta: info@cevreonline.com                                                                       CEVREONLINE | Çevre Bilgi Portalı

RLINETEC

Anasayfa ÇED Atıklar Teknoloji İletişim
Çevre Kirliliği Çevre İzni Atık Yönetimi Ekoturizm e-Posta Grubu
Küresel Isınma Çevre Görevlisi Tehlikeli Atıklar Eko-Etiket Haber Blog
Ekosistem Çevre Mevzuatı Atık Beyanı Enerji Duvar Kağıtları
Çevre Yönetimi Çevre Hukuku Geri Dönüşüm Çevre Sorunları Gizlilik Politikamız

www.cevreonline.com © copyright 2007