Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik, çevre mevzuatı ve 10.9:2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca çevre yönetimi hizmeti verecek personelin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre danışmanlık firmalarının taşıması gereken şartları, yükümlülüklerini, çalışma usul ve esaslarını, yeterlik belgesi başvurularının yapılması ve değerlendirilmesi ile yeterlik belgelerinin verilmesi, denetlenmesi, askıya alınması ve iptali ile ilgili konuları kapsıyor.

Yönetmelikte “Çevre görevlisi” ifadesi kaldırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 1 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazetede Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikte, 7410 sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. maddesi kapsamında “Çevre görevlisi” ifadesi kaldırıldı.

İşletmelere “Yer Uygunluk Yazısı” zorunluluğu getirilen yeni yönetmelikte işletmeler ile firmalar arasında yapılacak sözleşmelerin, Bakanlık tarafından belirlenen “Asgari Fiyat Tarifesi” üzerinden yapılması koşulu da yeniden belirlendi. Yapılan değişiklikle, çevre yönetimi hizmeti veren personelin ve çevre danışmanlık firmalarının niteliği ve niceliği, çalışma koşulları, danışmanlık ücretleri, yeni mezun istihdam edilmesi gibi hususlar hüküm altına alındı.

Ayrıca bu yönetmelikle çevre yönetimi hizmeti alanında mevcut 674 çevre danışmanlık firmasına ve yeni açılacak firmalara ek kriterler getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te değişikliğe gitti. Yapılan değişiklikle, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. maddesiyle “Çevre görevlisi” ifadesi kaldırıldı.

Bakanlık açıklamasında kanunda yapılan değişikliğe istinaden 30 Temmuz 2019 tarihli ve 30847 sayılı Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in yürürlükten kaldırılarak, yeni yönetmeliğin 1 Kasım 2022 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edildi. Bu kapsamda kanunda yapılan değişikliğin yönetmeliğe yansıtılması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yönetmelikte değişikliğe gidildiği belirtildi.

Yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, çevre yönetimi hizmeti veren personelin ve çevre danışmanlık firmalarının niteliği ve niceliği, çalışma koşulları, danışmanlık ücretleri, yeni mezun istihdam edilmesi gibi hususların hüküm altına alındığı da Bakanlık açıklamasında yer aldı.

Yönetmelikle, çevre yönetimi hizmeti alanında ek kriterler getirildi

Bakanlık açıklamasında, yönetmelikle çevre yönetimi hizmeti alanında mevcut 674 çevre danışmanlık firmasına ve yeni açılacak firmalara ek kriterler şu şekilde sıralandı:

Çevre danışmanlık firması yeterlilik belgesi başvurularından önce, firma ofisinin fiziksel şartlarının uygun olduğuna ilişkin “Yer Uygunluk Yazısı” zorunluluğu getirildi.

Çevre danışmanlık firmaları tarafından işletmelere verilen çevre yönetimi hizmeti karşılığı işletmelerce ödenecek hizmet bedelinin standart hale getirilmesi ile hizmet verenler arasındaki haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla, işletmeler ile firmalar arasında yapılacak sözleşmelerin Bakanlık tarafından belirlenen asgari fiyat tarifesi üzerinden yapılması koşulu getirildi.

Firmada çalışacak personel sayısında artışa gidilerek, yeni mezun istihdamının önü açıldı.

İşletmede meydana gelecek çevre ile ilgili uygunsuzluğun çevresel etkisinin önemine göre en geç 90 gün içinde giderilmesi zorunluluğu getirildi.

Personelin çalıştığı firmada sadece çevre mevzuatı kapsamında çalışması sağlanarak çevre yönetimi hizmetinin kalitesinin artırılması yönünde hükümler eklendi.


Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik


Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar
Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği
Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Doğal SİT Alanlarının Koruma ve Kullanma Koşulları
Türkiye’nin Denizel Biyolojik Çeşitliliği