Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Duyuruları

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi.
Bilindiği üzere, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında, içme ve kullanma suyu havzalarının korunmasına ilişkin genel prensiplerin Orman ve Su İşleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceği konusunda Bakanlığımız ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında mutabakata varılmıştır.

Bu doğrultuda, Bakanlığımız ve Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanan “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmelikte, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan bütün yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ve iyileştirilmesine ilişkin usul ve esaslar, içme ve kullanma suyu havzalarında yapılaşma yasak ve şartları, tarım ve hayvancılık, endüstriyel faaliyetler, çevresel altyapı tesislerinin kurulması gibi havzada gerçekleştirilecek her türlü faaliyete ilişkin uygulama esasları ile içme ve kullanma suyu temin edilen yeraltı suları için genel koruma esaslarına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Bu kapsamda, ulusal mevzuatta mükerrerliğin önlenmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla da Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde, içme ve kullanma suyu havzalarının korunmasına ilişkin 16-20nci maddelerin çıkarılması suretiyle değişiklik yapılması gereği hâsıl olmuştur.

Sonuç itibariyle, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin Mülga 16-20nci maddelerinde düzenlenen tüm hususlar, içme ve kullanma suyu havzalarının korunmasına yönelik alınması gereken önlemlerin tamamını içerecek şekilde İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik’te yeniden düzenlendiğinden, uygulamada herhangi bir boşluk bulunmamaktadır.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ATIK BEYAN SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU (UATF)
AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
ATIK YÖNETİMİ
GERİ DÖNÜŞÜM