Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Toplama ayırma tesisleri, ön işlem yapan tesisler, hurda metal işleme tesisleri, yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti gerçekleştiren tesisler, tehlikeli ve tehlikesiz atık geri kazanım tesislerinin sağlaması gereken asgari şartlara ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 09.10.2021 tarih ve 31623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.10.2021 tarih ve 31630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahsi geçen Yönetmeliklerin uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı dokümana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar


Atıkların toplanması ve geri kazanımı

Atık işleme tesislerinin teknik kriterlerine ve bu tesislerde bulunması gereken asgari şartlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenen Yönetmelik ile;

  1. 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ile atık işleme tesislerine getirilen yükümlüklere ilave olarak tesis faaliyeti özelinde kriterler belirlenmiş, 
  2. 7.6.2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden izin belgesi alarak faaliyet gösteren tehlikesiz atık toplama ayırma tesislerinin teknik özellikleri yeniden düzenlenmiş ve diğer atık işleme tesislerinde olduğu gibi bu tesisler için de 10.9.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre lisansı alma şartı getirilmiş, Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinin yürülükten kaldırılmış,
  3. Ambalaj atığı toplama ayırma tesisleri ile Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında faaliyet gösteren tehlikesiz atık toplama ayırma tesisi ayırımı kaldırılarak bu tesisler “Toplama Ayırma Tesisi” olarak tanımlanmış, bu tesislerin alabilecekleri atık kodları ve tesis kriterleri belirlenmiş,
  4. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yer alan inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri Yönetmelik kapsamına dahil edilmiştir. İlgili idareden izin alarak faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesislerine bu Yönetmelik ile belirlenen koşullara uyum sağlayarak Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çevre lisansı alma şartı getirilmiştir.

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik


Sektörel uygulama kılavuzları

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, çevre danışmanlık firmaları, çevre görevlileri ve sektör temsilcileri tarafından yürütülen tesis kapsam belirlenmesine yönelik uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listeleri revize edilmiş ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bahse konu listelerde yer alan tüm sektör başlıkları için bu kılavuzlar hazırlanmıştır. İşletmelerin kapsam belirlenmesinin kılavuzlarda yer alan açıklamalar dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.


Çevre İzin ve Lisans Uygulamalarına İlişkin Sektörel Kılavuzlar


Atık Yönetimi
Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği
Geri Kazanım
Ambalaj Atıkları
Atık Kodları