Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği

Enerji sektörü ile metal üretimi ve işlenmesi sektörü faaliyetlerini düzenleyen KSTK Yönetmeliği yayımlandı

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı  (KSTK) Yönetmeliği 04 Aralık 2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

KSTK Yönetmeliği, 25 inci maddesinde de belirtildiği üzere, “…Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydının kurulmasına ilişkin 18/1/2006 tarihli ve (AT) 166/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.”

KSTK Yönetmeliğinin “Yürürlük” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrası (a) bendine göre, bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan faaliyetlerden; ana faaliyeti enerji sektörü ile metal üretimi ve işlenmesi sektörü faaliyetleri arasında yer alan tesisler için KSTK Yönetmeliği, yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir (Bknz. KSTK Yönetmeliği Ek – 1 Faaliyetlerin Listesi 1 ve 2 sayılı faaliyetler).

Ek – 1 Faaliyetlerin Listesi

SayıFaaliyetKapasite Eşiği
1.Enerji sektörü
(a)Madeni yağ ve gaz rafinerileri*
(b)Gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri*
(c)Termik santraller ve diğer yakma sistemli tesislerYakma sistemi ısıl gücü 50MW ve üzeri
(d)Kok fırınları*
(e)Kömür değirmenleriSaatte 1 ton ve üzeri kapasiteli
(f)Kömür ürünleri ve katı dumansız yakıt imal edilen tesisler*
2.Metal üretimi ve işlenmesi
(a)Metal cevheri (sülfür cevheri dahil) kavurma veya sinterleme tesisleri*
(b)Sürekli döküm dahil olmak üzere pik demir veya çelik üretilen tesisler (birincil veya ikincil ergitme)Saatte 2,5 ton ve üzeri kapasiteli
(c)Demir içeren metallerin işlendiği tesisler:
i. Sıcak haddehanelerSaatte 20 ton ve üzeri ham çelik kapasiteli
ii. Çekiçli demirhaneler (şahmerdanlı tesisleri)Kullanılan kalorifik gücün 20 MW’nin üzerinde olduğu çekiç başına 50 kilojul ve üzeri enerjili
iii. Koruyucu ergimiş metal ile kaplamaların uygulanmasıSaatte 2 ton ve üzeri ham çelik girdili
(d)Demir içeren metal dökümhaneleriGünlük 20 ton ve üzeri üretim kapasiteli
(e)Demir dışı metallerin işlendiği tesisler:
i. Metalurjik, kimyasal veya elektrolitik işlemlerle cevherden, konsantreden veya ikincil hammaddelerden demir içermeyen ham metal üretimi*
ii. Geri kazanılan ürünler de dahil olmak üzere, demir içermeyen metallerin alaşımlama da dahil eritilmesi (rafine etme, dökümhanede döküm, vb.)Kurşun ve kadmiyum için günlük 4 ton ve üzeri veya diğer tüm metaller için günlük 20 ton ve üzeri eritme kapasiteli
(f)Elektrolitik veya kimyasal bir işlem kullanılarak metaller ve plastik malzemelerin yüzeylerinin işlendiği tesislerİşlem tank hacmi 30 m3 ve üzeri

(*) Hiç bir eşik kapasitesinin geçerli olmadığını gösterir (bütün tesisler raporlamaya tabidir).

KSTK Yönetmeliğinin “Raporlama” başlıklı 11 inci Maddesinin sekizinci fıkrasında bahsi geçen elektronik veri tabanının (KSTK Sistemi) Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) altına alınması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. KSTK Sisteminin EÇBS ile entegrasyonu süreci tamamlandığında yeni bir duyuru ile bilgi verilecektir (Raporlanacak veri hakkında bilgi sahibi olmak için Bknz. KSTK Yönetmeliği Ek – 4 İşletmeciler Tarafından Kirleticilerin Salım ve Taşımalarının Raporlanmasında Kullanılacak Format).

Ana faaliyeti enerji sektörü ile metal üretimi ve işlenmesi sektörü faaliyetleri arasında yer alan ve KSTK Yönetmeliğinin yürürlüğe girme tarihinde halihazırda faaliyette olan tesislerin, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakanlık KSTK Sistemine kayıt olması gerekmektedir (Bknz. KSTK Yönetmeliğinin 8 inci Maddesi birinci fıkrası (a) bendi). Kayıt işlemi EÇBS entegrasyonunun tamamlanması ile gerçekleştirilecektir. KSTK Sistemi için gerekli olup EÇBS Sistemi kapsamında eksik olan bilgilerin tesisler tarafından tamamlanması istenecektir (Bknz. KSTK Yönetmeliğinin 8 inci Maddesi ikinci fıkrası kapsamında Yönetmeliğin Ek-2’sinde belirtilen bilgiler).

Ana faaliyeti enerji sektörü ile metal üretimi ve işlenmesi sektörü faaliyetleri arasında yer alan tesisler için ilk raporlama yılı 2022 yılıdır (Yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihinden sonraki ilk tam takvim yılı olması nedeniyle (Bknz. KSTK Yönetmeliğinin Geçici Maddesi birinci fıkrası ). Bu tesisler, 2022 yılına ait kirletici salım ve taşıma verisini 2023 yılı Mart ayı sonuna kadar gerçekleştirecekleri ilk raporlarında sunacaktır (Bknz. KSTK Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesi birinci fıkrası).

Tesislerin KSTK Yönetmeliği kapsamında KSTK Sistemine sunduğu bilgi Valilikçe 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar doğrulama sürecinden ve Bakanlıkça 2023 yılı Eylül ayı sonuna kadar onaylama sürecinden geçirilecektir (Bknz. KSTK Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesi ve 20 nci Maddesi).

Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili kılavuzları Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonraki altı ay içerisinde yayınlayacaktır (Bknz. KSTK Yönetmeliğinin 24 üncü Maddesi).


Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği


Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik
Türkiye Çevre Ajansı
Geri Kazanım
Ambalaj Atıkları
Atık Kodları