ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI

12 Kasım 2010 tarih 27757 sayılı Resmi Gazete’de “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışacak çevre görevlilerinin ve çevre danışmanlık firmalarının görevleri, nitelikleri, çalışma usul ve esasları, başvuruların değerlendirilmesi, yeterlik belgesinin verilmesi, denetlenmesi, yeterlik belgesinin askıya alınması ve iptali ile ilgili konularını kapsamaktadır.

Çevre danışmanlık firmaları: Çevre yönetimi ile çevre izin ve lisans başvuru hizmeti yeterliği alan kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ” hükümleri doğrultusunda; Çevre yönetimi hizmeti ile çevre izin ve lisans başvuru hizmeti konusunda yeterlik almış firmalara Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi (ÇDYB) verilmektedir.

Çevre danışmanlık firmaları çalışmalarını, almış oldukları belgeler doğtultusunda yönetmelikler kapsamında yürüteceklerdir. Çevre danışmanlık firmaları için düzenlenmiş olan çevre danışmanlık yeterlik belgesinin (ÇDYB) Bakanlıkça onaylandıktan sonraki beş yıllık geçerlilik süresi mevcuttur.

Çevre Danışmanlık Firmalarının Nitelikleri:
Çevre danışmanlık firmaları aşağıda belirtilen nitelikleri taşımak zorundadırlar.

1) Çevre danışmanlık firmaları bünyelerinde en az üç çevre görevlisi çalıştırmak zorundadır.
2) Çevre danışmanlık firmaları bünyesinde çalışan çevre görevlilerinin en az 2/3’ünün çevre mühendisi veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve üzeri eğitim almış olmaları zorunludur.
3) Çevre danışmanlık firmaları bünyesinde çevre görevlisi olarak çalışacak çevre mühendisliği dışındaki diğer meslek gruplarının, kamu veya özel sektörde çevre alanında en az iki yıl çalışmış olması gereklidir.
4) “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ” ‘in 6. Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince çevre görevlisi belgesine sahip olan kişiler, çevre mühendisleri ile aynı hakka sahip olarak çevre danışmanlık firmalarında çalışabilirler.

Çevre Görevlisi Çalıştırma ve Çevre Yönetim Birimi Kurma Kriterleri:
İlgili yönetmeliğin 7. Maddesinde çevre görevlisi çalıştırma ve çevre yönetim birimi kurma kriterleri aşağıdai şekilde sıralanmıştır.

1)Tesis veya Faaliyetlerden;

a)Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,
b)Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak, zorundadır.

2) Organize sanayi bölgeleri yönetimleri bünyesinde, en az bir çevre görevlisinin istihdam edilmesi veya çevre yönetim biriminin kurulması ya da çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmetinin alınması zorunludur.

3) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştirakleri, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdür.

4) Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet almakla yükümlüdürler.

Çevre Yönetim Birimi Nitelikleri:
1) Çevre yönetim birimlerinde en az bir tanesi çevre mühendisi veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve üzeri eğitim almış çevre görevlisi olmak üzere en az iki çevre görevlisinin sürekli olarak istihdam edilmesi zorunludur.
2) Aynı vergi numarasına sahip tesis veya faaliyetler, tek çevre yönetim birimi ile de çevre yönetim faaliyetlerini yürütebilir.
3) Çevre yönetim birimi kuran tesis veya faaliyetler Bakanlıktan onay alırlar.
4) Birden fazla tesis veya faaliyetten sorumlu olan çevre yönetim birimi sorumluluk alanlarını Bakanlığa bildirmek zorundadır.

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ
ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE GÖREVLİSİ
ÇEVRE İLE İLGİLİ İZİNLER
ÇEVRİMİÇİ ÇED SÜRECİ YÖNETİMİ SİSTEMİ (e-ÇED)
ÇEVRE DENETİMİ