ÇEVRE İLE İLGİLİ İZİNLER

Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izin.

Çevre İzin Belgesi: Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belge.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan belge.

Çevre Lisansı: Yönetmelik Ek-3C’de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliği ifade etmektedir.

Elektronik İmza: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Görevlisi

ÇED (ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ) YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;
ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı

SANAYİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;
Emisyon İzni

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;
Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı
Atıksu Deşarj İzni
Atıksu Deşarj Ön İzni
Atıksu Bağlantı İzni/Bağlantı Kalite Kontrol İzni
Derin Deniz Deşarj İzni

TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;
Tehlikeli Madde Deşarj İzni/ Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;
Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzni

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;
Atık Yönetim Planı
Atık Taşıma Lisansı
Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni
Tehlikeli Atık Geri Kazanım/Ara Depolama Tesisi Lisans İşlemleri

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;
Atık Akü Geçici Depolama İzni

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN (ÖTL) KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;
Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) Geçici Depolama İzni

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;
Bitkisel Atık Yağ Geçici Depolama İzni

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;
Doğaya Yeniden Kazandırma Planı (DYKP)

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler;
Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır.
a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)
b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler;
EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmelerde de çevre izin veya çevre izin ve lisansı kapsamında yer alan ilgili mevzuatta belirtilen esas ve hükümlere uyulması ve emisyon sınır değerlerinin aşılmaması gerekir. Yetkili merci, EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan ancak ilgili mevzuattaki emisyon sınır değerlerini aşan işletmelerden de çevre izni veya çevre izin ve lisansı alınmasını ister.

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE GÖREVLİSİ
ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI
ÇEVRİMİÇİ ÇED SÜRECİ YÖNETİMİ SİSTEMİ (e-ÇED)
ÇEVRE İZNİ (e-Çevre İzinleri)
ÇEVRE MEVZUATI