ÇED Yönetmeliği Uygulamaları

ÇED Yönetmeliği’ne Tabi Olduğu Halde Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Faaliyet Sahipleri Hangi Yaptırımlarla Karşılaşabilir?
2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10. Maddesinde; Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, ÇED Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Yine aynı kanunun 20. maddesi (e) bendinde;  “Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür.” hükümleri yer almaktadır. ÇED Yönetmeliği’ne tabi oldukları halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen faaliyetler ilgili Valilikçe süre verilmeksizin durdurulur.

ÇED Yönetmeliği Kapsamı Dışında Yer Alan Faaliyetler İçin Nasıl Bir Yol İzlenir?
ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olduğu düşünülen faaliyetler için Bakanlık veya illerde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri’ne bir dilekçe ekinde ayrıntılı plan, proje (giren hammadde, yapılan işlem, çıkan ürün, kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri vs.) eski ve yeni kapasite raporları ve iş akım şemasını içeren bir dosya sunulması gerekmektedir. Gerekli değerlendirme ilgili makamca yapılmalıdır.

ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir Kararı
Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği ek-1 listesinde yer alan veya ek-2 listesinde yer alıp çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı verilen faaliyetler ÇED yönetmeliğinin Ek-3’ünde yer alan formata göre bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlara çed raporu hazıralatmakla yükümlüdür.

Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği ek-2 listesinde yer alan faaliyetler ise bulunduğu ile göre o ilin valiliğine yada bakanlığa Ek-4’de yer alan formata göre proje tanıtım dosyası hazırlamak ve sunmakla yükümlüdürler.

Faaliyetleri İtibarı İle Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde Yer Alan Faaliyet Sahipleri Hangi Makama Başvurmalıdır?
Ek-1 Listesinde yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Genel Formatı’na göre hazırlanacak dosyaların Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunulması gerekmektedir.

Ek-2 Listesinde yer alan faaliyetler için ise Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak Seçme Eleme Kriterleri’ne göre hazırlanacak dosyaların ilgili Valiliğe sunulması gerekmektedir.

Kimler ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası Hazırlamak veya Hazırlatmak Zorundadır?
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin ÇED Uygulanacak Projeler Listesi’nde yer alan faaliyetler (EK-I) ÇED Raporu, Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi’nde yer alan faaliyetler (EK-II) ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak zorundadır. ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yeterlik Belgesi almış firmalar tarafından hazırlanabilir.

ÇED GENEL FORMATI
ÇEVRİMİÇİ ÇED SÜRECİ YÖNETİMİ SİSTEMİ (e-ÇED)
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) YÖNETMELİĞİ
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)
ÇEVRE DENETİMİ