YÖNETMELİKLER

ÇEVRE İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

ÇED

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :14.06.2018 -30451

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :26.05.2017 -30077

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :09.02.2016 -29619

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi :25.11.2014 -29186
Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi :08.04.2017 -30032

 

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 21.09.2016 -29834

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Düzeltme

Resmi Gazete Tarihi : 12.09.2014 -29117

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 10.09.2014 -29115

 

ÇEVRE YETERLİK

Çevre Etiketi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 19.10.2018 -30570

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 06.05.2014 -28992

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 21.11.2013 -28828

 

ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ

Çevre Denetimi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 21.11.2008 -27061
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 30.12.2013 -28867 (Mükerrer)

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği ve Yönetmelik Ekleri

Resmi Gazete Tarihi : 25.12.2013 -28862

 

ATIK YÖNETİMİ

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :27.12.2017 – 30283

Atık Elektikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :22.05.2012 – 28300

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :31.08.2004 – 25569

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :30.07.2008 – 26952

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :26.03.2010 – 27533

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :06.10.2010 – 27721

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :06.06.2015 – 29378

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :18.03.2004 – 25406

Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :23.01.2010 – 27471

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :02.04.2015 – 29314

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :30.12.2009 – 27448

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :25.11.2006 – 26357

Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik – Ekler

Resmi Gazete Tarihi :27.12.2007 – 26739

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :25.01.2017 – 29959

Maden Atıkları Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :15.07.2015 – 29417

Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :16.07.2016 – 29772

 

DENİZ VE KIYI

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği – Ekler

Resmi Gazete Tarihi :21.10.2006 – 26326

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :26.04.2006 – 26150

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :26.12.2004 – 25682

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :09.01.2006 – 26048

 

HAVA

Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :06.10.2009 – 27368

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :04.06.2010 – 27601

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :06.06.2008 – 26898

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :07.02.2009 – 27134

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :24.07.2010 – 27651

Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :19.07.2013 – 28712

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :03.07.2009 – 27277

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek1
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :11.03.2017-30004

 

KİMYASALLAR

Maddelerin ve Karışımların Fiziko-kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik – Ekler

Resmi Gazete Tarihi :11.12.2013 – 28848

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik – Ekler

Resmi Gazete Tarihi :11.12.2013 – 28848

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

R.G: 13.12.2014  –  29204

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

R.G: 23.06.2017 – 30105

Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik 

R.G: 14.11.2018 – 30595

 

SU VE TOPRAK

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :27.10.2010 – 27742

Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :01.10.2010 – 27716

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :03.08.2010 – 27661

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :08.01.2006 – 26047

Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :08.12.2007 – 26724

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :31.12.2004 – 25687

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB)

Resmi Gazete Tarihi :26.11.2005 – 26005

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik – (Ekler)

Resmi Gazete Tarihi :08.06.2010 – 27605

 

ÇEVRE CEZALARI

Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :03.04.2007 – 26482

 

 

İDARİ

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :03.04.2007 – 26482

Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :03.08.2013 – 28727

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :17.05.2014 – 29003

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :07.04.2017 – 30031

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik Ek1
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Eki