Çevre Yönetmelikleri 2022

Çevre Mevzuatı kapsamında bulunan konulara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı güncel yönetmelikler ve içeriklerine ulaşabileceğiniz bağlantılar aşağıda sunulmuştur.

Çevre Yönetimi

Atık Yönetimi

Atık Yönetimi Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik
Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik – Ekler
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Maden Atıkları Yönetmeliği
Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sıfır Atık Yönetmeliği
Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (Yeni)

Deniz ve Kıyı Yönetimi

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği – Ekler
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik
Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği
Antarktika’da Çevre Koruma Protokolünün Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği

Hava Kirliliğinin Kontrolü

Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek1
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

Gürültü Kontrolü

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Kimyasalların Yönetimi

Maddelerin ve Karışımların Fiziko-kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik – Ekler
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında YönetmelikKonsolide – Ekler
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik – Konsolide  – Ekler

Su ve Toprak Kirliliği Kontrolü

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB)
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik – (Ekler)

İklim Değişikliği

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik Ek1
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Eki

ÇED, İzin ve Denetim

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği
Resmi Gazete’de yayımlanan ÇED Yönetmelikleri

Çevre İzin ve Lisansları

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yeni)

Çevre Etiketi

Çevre Etiketi Yönetmeliği
Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Çevre Denetimi

Çevre Denetimi Yönetmeliği
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Çevresel Ölçüm ve Analiz

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği ve Yönetmelik Ekleri

Çevre Cezaları

Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezaları 2021

Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik
Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Mevzuat Bilgi Sistemi


Çevre ile ilgili yayımlanmış kanunlar