Çevre Teknolojileri Nedir?

Petrol fiyatları yükselmeye ve daha fazla karbondioksit dünyanın iklimini ve ekosistemlerini etkilemeye devam ettikçe, ekonomilerimizi daha sürdürülebilir şekilde geliştirmek için çevre teknolojilerine geçiş zorunlu hale gelmektedir.

Çevre teknolojileri maddi girdilerin azaltılması, enerji tüketimi ve emisyonların düşürülmesi, değerli yan ürünlerin geri kazanımı ile atık bertarafı sorunlarının minimize edilmesi için çözümler sunmaktadır. Bunlar eko-verimliliği ya da diğer bir deyişle ‘daha azla daha fazla yapma’ kapasitesini artırmakta, çevre yönetim sistemlerinin uygulanmasını desteklemekte ve üretim süreçlerini daha temiz kılmaktadır.

Avrupa’da enerji, ulaşım ve malzeme kullanımında en yeni teknolojilerden faydalanmak için çok önemli fırsatlar bulunmaktadır. Avrupa şirketleri, küresel pazar paylarının sırasıyla %40 ve %50 olduğu yenilenebilir enerji üretimi ile atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında özellikle güçlü bir konumdadır.

Çevre teknolojileri ayrıca çevre hakkında bilgi toplamakta da kullanılmaktadır — mevcut kirleticilerin, arazi örtüsündeki değişikliklerin belirlenmesine yönelik veri izleme ve toplama ya da biyolojik izleme yoluyla insan sağlığı üzerindeki etkilerin saptanması

Çevre teknolojilerinin gelecek on yılda sera gazı emisyonlarının azaltılmasına %25-80, ozonun incelmesine %50 ve asitlenme ile ötrofikasyona da %50’ye kadar oranlarda katkıda bulunma potansiyeli mevcuttur. Su endüstrisi için başlıca sorun, çevresel dışsallıklar ile enerji hususlarını dikkate alan yeni ve uygun maliyetli teknolojiler geliştirilmesidir. Küçük ölçekli atıktan-enerjiye dönüştürme çözümleri ile biyokütle temelli küçük ölçekli enerji sistemlerinin geliştirilmesi için de önemli teknolojik gelişmeler ile pazarın büyümesi beklenmektedir.

Çevre teknolojilerinin potansiyelinin gerçekleştirilmesi için, pazar tarafından daha çok benimsenmeleri sağlanmalıdır. Malzeme ve enerjinin elde edilmesi, kullanımı ve bertarafının gerçek maliyetlerinin bilinmemesi hala pek çok eko-yeniliğin daha geniş çapta uygulamasının önünde duran önemli bir engel teşkil etmektedir.

Müşteriler ve yatırımcıların, genellikle pazarda yeni olan ürünleri güvenle satın alabilmeleri ve finanse edebilmeleri için, farklı teknolojilerin performansını ve çevreye faydalarını daha iyi bilmeleri gerekmektedir. Avrupa’daki politika yapıcılar, bunu desteklemek amacıyla, hali hazırda bu teknolojilerin nasıl kanıtlanabileceğini tartışmaktadır.

Kaynak: Avrupa Çevre Ajansı

Çevre Farkındalığı
Geleceğin Şehirleri
İklim Değişikliği
Atık Yönetimi
Küresel Isınma