ATIK YAĞ ÜRETİCİSİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Atık Yağ Üreticileri
• Atık yağ üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,
• Atık yağların lisans almış taşıyıcılar vasıtasıyla lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek bertaraf ettirilmesini sağlamakla,
• Atık yağların tesis dışına taşınmaları durumunda Ulusal Atık Taşıma Formu’nu doldurmakla,
• Atık yağlarını Yönetmelikte belirtilen şekilde geçici depolamakla,
• Atık motor yağı üreticileri hariç, atık yağlara ilişkin önceki yıla ait bilgileri; atık yağ beyan formuna doldurarak takip eden bir sonraki yılın şubat ayı sonuna kadar İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne göndermekle ,atık yağ beyan formu” internet üzerinden yapılmakta olan online tehlikeli atık beyan sistemine entegre edilmektedir.
•  Atık yağların taşınmasında üretici ile işleme veya bertaraf tesisi işletmecisi arasında uyuşmazlık  çıkması halinde, bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde uyuşmazlığı İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ve Bakanlığa bildirmekle, bu süre içinde uyuşmazlığa konu olan atık yağları kendi depolarında muhafaza altına almakla yükümlüdürler.
• Atık yağlarla ilgili kayıtlar 5 yıl süreyle saklanmalıdır.

Atık Yağların Geçici Depolanması
• Atık yağlar geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilmiş tanklar/konteynerler/variller içinde toplanır.
• Farklı kategorilerdeki atık yağlar ayrı kaplarda toplanırlarlar, bu atık yağlar birbirleriyle ve farklı atıklarla karıştırılmazlar.
• Atık yağ geçici depolama kapları göstergeli olup dökülmeye, sızmaya ve yağmura karşı önlem alınır.
• Atık yağ depolama kapları  kırmızı renkli olmalı ve  üzerinde “Atık Yağ” ibaresi yer almalıdır.

Atık yağ depolama zemini: Atık yağların depolandığı zemin geçirimsiz olmalıdır. Bu amaçla kalınlığı en az 25 cm olan betonarme zeminin ve havuzlama yan duvarlar içlerinin, dökülmelere karşı geçirimsizliğini sağlamak amacıyla epoksi boya, geomembran ve benzeri tecrit malzemesi ile kaplanması gereklidir. Atık kabul alanı yağmura karşı korunmalıdır.

Yağ üretim beyanı: Yağ üreticileri, bir önceki yıl piyasaya sürülen yağ miktarlarını EK-3’de yer alan Yağ Beyan Formu ile her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu bildirim yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından üyeleri adına topluca yapılabilir.

Atık motor yağlarının toplanması: Atık motor yağları, motor yağı üreticileri veya bunların yetkilendirilmiş kuruluşları tarafından toplanır. Bunlar dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından atık motor yağları toplanmaz. Motor yağı üreticileri, ülkenin her yanından atık motor yağlarını toplayacak şekilde sistem kurmak ve bu sistemi etkin olarak çalıştırmakla yükümlüdür.

Atık sanayi yağlarının toplanması: Her türlü sanayi dalından kaynaklanan atık sanayi yağlarının, kategori testleri yaptırılarak atık üreticisi tarafından uygun yöntemlerle işlenmesi veya bertaraf ettirilmesi sağlanır. Bu yağları işleyecek veya bertaraf edecek tesislerin Bakanlıktan lisans alması zorunludur.

Atık Yağların Taşınması ve Taşıma Araçlarının Lisans Alma Zorunluluğu
– Atık yağların taşınması ilgili  İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden taşıma lisansı almış gerçek ve tüzel kişilerce atık yağın kategorisine uygun araçlarla yapılır. I., II., III. kategori atık yağlar için taşıyıcının ayrı araçlarının bulunması veya aynı araç içinde farklı kategorilerde atık yağın birbirlerine karışmadan taşınmasına uygun teknik donanımın olması gerekir. Atık yağ taşıma aracının dış yüzeyi kırmızı renkli olur, tankın üzerinde “Atık Yağ Taşıma Aracı” ibaresi bulunur ve taşıdığı atık yağın kategorisi belirtilir. Taşıma tankerlerine bu ürünlerin dışında hiçbir ürün konulmaz ve taşınmaz.
– Atık yağ taşıyacak araçlar on yaş sınırını aşamaz. Atık yağ taşıyacak araçlarda; basınca dayanıklı emme hortumu, santrifüj pompa, pompa girişinde kaba partikülleri süzecek bir filtre, emiş yapılan atık motor yağı miktarını tespit edecek sayaç, muhtelif boru bağlantı aparatları ve fıçı taşıma aparatının bulunması zorunludur. Atık yağ sayaçlarının kalibrasyonları aracın bağlı olduğu lisanslı firma tarafından düzenli olarak yaptırılır.
– Taşımanın variller içinde yapılması durumunda varillerin kırmızı renkte olması “Atık Yağ” ibaresinin variller üzerinde bulunması zorunludur. Bu variller atık yağ taşıma dışında başka amaçlarla kullanılamaz. Variller palet üzerinde sabitlendikten sonra araçlara yüklenir.
– Araçlarda gerekli koruyucu malzeme olarak eldiven, önlük, emniyet gözlüğü, emniyet ayakkabısı, kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı, saçılma ve dökülmelere karşı atık yağ temizleme kiti bulundurulur. Bu kitler dökülen atık yağın yayılmasını engelleyici ve atık yağı emen aparatlar içerir. Araçlarda acil durum talimatının bulundurulması zorunludur. Bu talimat sürücülerin kolaylıkla görebileceği bir yere asılır.
– Atık yağ taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, atık yağ taşıma lisansı almak için EK-5’de belirtilen esaslara göre ilgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvuruda bulunur. Lisans, başvuruda bulunan aracın/araçların ait olduğu firmaya ve gerekli teknik donanıma haiz araca/araçlara verilir. Bu hükümler kara taşımacılığı için uygulanır. Bu lisans üç yıl için geçerlidir ve devredilemez. Bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan, ancak taşımacılıkta öngörülen standartlara uymayan firmaların lisansları İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce iptal edilir.

Atık Yağ Taşıma Araçları için Teknik Şartların Sağlanması
Atık yağ taşıma araçları için belirlenen teknik şartlar, mevcut lisanslı araçlarda Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde sağlanır.

Atık Taşıma Lisans Belgesi İşlemleri
Atık Yağların Taşınmasında Ulusal Atık Taşıma Formunun Kullanılması

Kayıt Tutma Yükümlülüğü: Atık yağ üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, yağ üreticileri, işleme ve bertaraf tesisleri, 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’ünde belirtilen atık kodlarını esas alarak atık yağlara ilişkin işlemler hakkında kayıt tutmakla yükümlüdür. Bu amaçla;
– Atık yağ üreticilerince atık yağ beyan formu, analiz belgesi ve ulusal atık taşıma formu,
– Yağ üreticilerince yağ beyan formu,
– Motor yağı üreticileri ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca yağ beyan formu, analiz belgesi, ulusal atık taşıma formu, fatura ve sevk irsaliyesi,
– İşleme ve bertaraf tesislerince analiz belgesi, ulusal atık taşıma formu, atık alış ve ürün satış faturaları ile sevk irsaliyesi kullanılır.

Bu belgeler atık yağ üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, yağ üreticileri, işleme ve bertaraf tesisleri tarafından en az beş yıl süreyle muhafaza edilir.

29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik(ÇKAGİLHY) kapsamında 01/04/2010 tarihinden itibaren olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve işletmeler için, bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve kontrolü için tek bir çevre izni/çevre izin ve lisansı verilmesi uygulaması başlatılmıştır.

ATIK BEYANI
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
ATIK YAĞLARIN GERİ KAZANIMI
BİTKİSEL ATIK YAĞLAR
ATIK MADENİ YAĞLAR