ATIK BEYANI

Atık Beyan Formlarının Doldurulması

Atık Beyan Formu (Tehlikeli Atıklar İçin):
Tehlikeli atık üreten her tesisin Tehlikeli Atık Beyan Sistemi linkinden girilerek Ocak ayı içerisinde doldurulması gerekmektedir. Daha önce verilen kullanıcı adları ve şifrelerini kullanarak internet üzerinden sisteme girilerek bilgilerin her yıl Ocak ayı içerisinde doldurulması gerekmektedir. Yeni başvuracak işletmelere verilecek olan Kullanıcı adı ve Parolalar için Firma yetkililerince imzalanmış olan ve online işlemler/Kullanıcı adı- Parola Talep Formu’nun doldurularak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Bu form doğrultusunda işlemler İl Müdürlüklerince gerçekleştirilecektir.

Talep formuna istinaden yeni alınacak kullanıcı adı/ parola ile sisteme girilerek atık beyan sisteminden işlemler aypılacaktır. Atık Beyan Formu sadece tehlikeli atıklar için doldurulur. Eğer tesiste oluşuyorsa Atık Yağlar, Pil ve Aküler, Tıbbi Atıklar da yazılır. Her ne kadar atık beyan formunda atık yağlar için ayrı bölüm bulunmuş olsa da yinede ayrı bir Yönetmeliği bulunan atık madeni yağlar için atık yağ beyan formunun da doldurulması gerekir. Formda bir önceki yıla ait bilgiler yer alır. Form toplam 4 sayfadan oluşmaktadır.

İlk sayfada; atık üreticisine ait bilgiler yazılır. İlk sayfadaki iktisadi faaliyet kodu ve Nace Rev.1.1 kodu kısmı boş bırakılır.
İkinci sayfada; bir önceki yıl tesiste oluşan atıklara ilişkin bilgiler yer alır. Buraya aşağıda yer alan bilgiler yazılırken bir önceki yıl atıkların taşınmasında kullanılan Ulusal Atık Taşıma Formlarına bakılır.

Atık Kodu: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik  Ek-4 Atık Kod Listesi ’nde yer alan listeden atığa uygun kod seçilir ve buraya yazılır.
Atık Yağ Kategori Kodu: Buraya Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılan analiz sonucuna göre belirlenen atık madeni yağların kategorisi yazılır.
Atık Adı: Atık Listesindeki kodun karşısındaki atık adı tam olarak yazılır.
Ölçü Birimi: Atığın türü, oluşum miktarı ve oluşum sıklığına göre ton/yıl, Kg/yıl veya lt/yıl olarak yazılır.
Toplam Atık Miktarı: O atıktan bir önceki yıl oluşan miktar toplam olarak yazılır.
Tesis İçerisinde Atığa Uygulanan İşlemler: Tesis içerisinde atığa geri kazanım veya bertaraf işlemi uygulanıyorsa formun 3. sayfasında yer alan yöntemlerle beraber buraya yazılır. Eğer atığa tesiste herhangi bir işlem uygulanmıyorsa bu bölüm boş bırakılır.
Tesisten Çıkan Atık Miktarı: Tesisten atık olarak çıkan miktarlar buraya yazılır. Eğer bir atığa atık minimizasyonu kapsamında geri kazanım, bertaraf gibi işlemler uygulanıyorsa bu işlemler sonucunda kalan atığa ait bilgiler buraya yazılır.
Atıkların Gönderildiği Tesise Ait Bilgiler: Atığın gönderildiği veya satıldığı yer firma, bertaraf tesisi vb. ile ilgili bilgiler buraya yazılır. Bu tesiste bertaraf yapılıyorsa bertaraf kısmına eğer geri kazanım yapılıyorsa geri kazanım kısmına (X) işareti konulur.
Atık Taşıma Firmasına Ait Bilgiler: Bu bölüme atığı taşıyan lisanslı firmaya ait bilgiler yazılır.

Eğer bir önceki yılda herhangi bir atık herhangi bir sorun nedeniyle (atığın yeterli miktarda olmaması nedeniyle veya bertaraf tesisinin dolu olması yada başka nedenler) tesisten gönderilememiş ise ve bu atık tesiste bekletiliyorsa forma bu konu ile ilgili açıklama yazılır varsa bu konuda belge (bertaraf tesisinin olumsuz cevabı gibi) de eklenir.

Formun 3. sayfasında tehlikeli atıklar ve atık yağlar için geri kazanım ve bertaraf yöntemleri yer alır. Burada atığın bertaraf yada geri kazanım yöntemine göre uygun kod seçilerek formdaki ilgili yerlere yazılır. Formun 4. sayfasına formu dolduran sorumlu ile firma yetkilisi hakkında bilgiler yazılır ve imzalanır. Formun diğer 3 sayfası yine bu kişilerce paraflanır. Form doldurulup imzalandıktan sonra beyanı yapılan atıklara ilişkin Ulusal Atık Taşıma Formları, varsa analiz raporları ve diğer ilgili evraklar eklenir ve bir üst yazı ile ilgili Valiliğe gönderilir.

Atık Yağ Beyan Formu:
Tüm atık madeni yağ üreticileri Atık Yağ Beyan Formu’nu Şubat ayı sonuna kadar doldurarak ilgili Valiliğe ( İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne) göndermek zorundadır. Form Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nin EK-2’sinde yer alır ve boş haliyle bir sayfalıktır. Daha önceki yıllarda bu beyan formunu doldurma zorunluluğu olmayan atık motor yağı üreticileri de Yönetmelik değişikliği nedeniyle bu formu doldurmak zorundadır.

Formun Doldurulması: Form 7 Bölümden oluşur.
1. Bölümde: atık yağ üreticisine ait isim, unvan, adres, telefon- faks numarası ve e-mail adresi bilgileri yazılır.
2. Bölümde: Tesiste kullanılan yağların türleri, ticari isimleri ve miktarları ton/yıl olarak yazılır.
3. Bölümde: Tesisten kaynaklanan atık yağların atık kodu ve miktarı yazılır.  Burada kullanılacak kodlar Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin  Ek-4 Atık Kod Listesi seçilir.
4. Bölümde: Tesisten kaynaklanan atık yağlar kategori ve miktarına göre tabloda belirtilir. Burada kategori belirlemek için yapılan analizler forma eklenir.
5. Bölümde: Atık yağların tesis içerisindeki depolanma koşulları yazılır. ( kırmızı renkli 1000 kg tankta veya 200lt’lik varillerde gibi, detayları ile birlikte yazılmalıdır.)
6. Bölümde: Atık yağları taşıyan aracın lisans numarası yazılır. Burada beyanı yapılan yıl içerisinde atık yağların geri kazanıma veya bertarafa gönderildiği araca ait lisans numarası yazılır. Düzenlenen Ulusal Atık Taşıma Formunda bu bilgi mevcuttur.
7. Bölümde: Atık yağların gönderildikleri geri kazanım/bertaraf tesislerinin bilgileri ve lisans numarası yazılır.

Not: Formun her sayfası ve eki tesis yetkilisince imzalanır.

Ambalaj Atıkları Piyasaya Süren Müracaat Formu:
Bu formun internet aracılığıyla doldurularak bir sureti ile birlikte Şubat ayı sonuna kadar tesisin bulunduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Piyasaya Süren Müracaat Formu’nun internet aracılığıyla doldurabilmesi için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaat edilmesi ve internet erişim şifresi ile kod numarası alınması gerekir. (Daha önceden Bakanlıktan alınmış olan şifre var ise tekrar şifre alınmasına gerek yoktur.) Müracaat bu formla beraber yapılır. Eğer bir piyasaya süren bu zamana kadar herhangi bir bildirimde bulunmamışsa bu formu 2007 ve 2008 yılları için ayrı ayrı doldurur. İl Müdürlüğü daha sonra bu formları değerlendirerek firmaya kod numarası ve internet erişim şifresi verir. Firma artık bu kodu ve şifreyi kullanarak bildirimlerini internet aracılığıyla yapabilir.

Formun Doldurulması:
Form 3 Bölümden oluşur.

İlk Bölümde: “Firma İle İlgili Bilgiler” yazılır.
İkinci Bölümde: “Bir Önceki Yıl Piyasaya Sürülen Toplam Ambalaj Miktarı” Kg. olarak yazılır. Tablodaki bilgilere göre satış ambalajı, dış ambalaj ve nakliye ambalajları, ambalajın cinsi ve temin durumları belirtilir. Son bölümde ise “Piyasaya Sürülen Ambalajların Temin Edildiği Yerlere Ait Bilgiler” tabloya yazılır.

Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu:
A) Firma İle İlgili Bilgiler
B) Bir Önceki Yıl Üretilen Toplam Ambalaj Miktarı
C) Üretilen Ve İthal Edilen Ambalajların Satıldığı Firmalara Ait Bilgiler

Olmak üzere 3 bölümden oluşur ve piyasaya süren müracaat formuna benzer şekilde ambalaj üreticisi tarafından doldurulur.

Tehlikeli Atık Beyan Formu doldurulması zorunlu mudur ?
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-4 te yer alan tehlikeli atıklar için zorunludur.

ATIK BEYAN SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU (UATF)
TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS)
ELEKTRONIK ATIKLAR (E-ATIK)
TEHLİKELİ ATIKLAR