ATIK SU DEŞARJI VE ARITMA SİSTEMLERİ

Atık su arıtma tesisleri, çeşitli faaliyetler sonucu ortaya çıkan sıvı atıkların arıtıldıkları, içerisindeki kirletici parametrelerin giderildiği tesislerdir. Arıtma tesisleri genellikle birbirini takip eden ardışık havuz veya tanklardan meydana gelirler. Arıtma tesisleri, kurulum amacına ve sağlanması istenilen deşarj standartlarına göre, fiziksel, kimyasal, fizikokimyasal veya biyolojik işlemlerin bir veya birkaçını gerçekleştirebilirler.

Atık su arıtma tesisinin projelendirilmesi aşamasında ihtiyaç duyulan verilerden birisi olan debinin tespit edilebilmesinde en sağlıklı yöntem ölçüm yapmaktır. Ancak söz konusu debi ölçümü, gerçek debiyi temsil edebilecek nitelikte ve debideki değişimleri kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Atık su arıtma tesislerinin tasarımında daha önce belirtilen giriş parametreleri kadar istenilen çıkış suyu kalitesi de önemlidir. Ülkemizde çıkış suyu kalitesi, 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde, işletmelerin faaliyetleri sonucu oluşması muhtemel kirlilik yükleri göz önüne alınarak belirlenmiştir. Dolayısı ile tesisinize gelen atık suyun kirlilik yükünün ne olduğu kadar, gelen kirliliğin emniyet payı ile hangi değerleri sağlayacak şekilde arıtılması gerektiği, atık su arıtma tesisi ünitelerinin boyutlandırılması sırasında  esas alınması gereken bir konudur.

Atık su arıtma tesisi tasarımında önemli olan bir diğer etmende arıtma tesisinin kurulacağı alandır. Arıtma tesisine atık suyun giriş ve arıtma tesisinden çıkış noktalarında kot durumunun bilinmesi tesisin hidrolik tasarımının belirlenmesi için gereklidir. 13 Şubat 2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete’de “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe istinaden 10 Ekim 2009 tarihin ve 27372 sayılı Resmi Gazetede “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği” yayınlanmış olup bu tebliğ ile numune alma sıklıkları ve “Deşarj İzin Başvuru Formu” ve “Deşarj İzin Belgesinde” değişiklikler yapılmıştır. 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği” gereği “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30.03.2010 tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Her atık su deşarjı için bu Yönetmelik çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması koşuluyla, alıcı ortama her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atık suların doğrudan deşarjı için idareden çevre izni alınması mecburidir. Çevre izni alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3C’sinde yer alan “Atık su Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi”, bu Yönetmelik uyarınca çıkarılan tebliğde belirtilen usule göre doldurulur.

Evsel ve Endüstriyel Atık su Deşarjı Konulu Çevre İzni Başvurularında değerlendirilmesi gereken diğer bilgi ve belgeler:
1. Kullanılan suyun teminine ilişkin belge
2. Arıtma çamurunun bertarafına ilişkin belge
3. 10.000 m3/gün üzerinde deşarjı olan işletmelerin Gerçek Zamanlı (online) uzaktan atık su izleme istasyonlarının kurulması
4. Alıcı ortamın mevcut kullanım durumu

ATIK SU ARITMA TESİSLERİ
ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASI
TOPRAK KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ
ARITMA ÇAMURLARI İÇİN HAVASIZ ARITMA SİSTEMLERİ
ATIK YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR