ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASI

Düzenli Depolama Tesisi: Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğinde, atıkların oluştuğu tesis içinde geri kazanım, ön işlem veya bertarafa gönderilmek üzere geçici depolandığı birimler, atığın geri kazanım veya ön işleme tabi tutulmak amacıyla üç yıldan daha kısa süreli ara depolandığı tesisler ile atığın bertaraf işlemine tabi tutulmak üzere bir yılı geçmeyecek şekilde ara depolandığı tesisler hariç olmak üzere atıkların yeraltı veya yer üstünde belirli teknik standartlara göre bertaraf edildiği sahalara verilen isimdir. Katı Atıkların Düzenli Depolanması Düzenli depolama sahalarında; kil ve/veya yapay geçirimsiz malzeme ile taban izolasyonu yapılarak, oluşan sızıntı sularının denetimli bir şekilde sahadan uzaklaştırılması sağlanır. Ayrıca sahanın üst yüzey geçirimsizliği ve çevre drenajı yapılarak yağmur sularının sahaya girmesi önlenir. Bu şekilde sızıntı suyu miktarının artması engellenmiş olur.

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında;

– Oluşabilecek sızıntı sularının ve depo gazlarının toprak, hava, yeraltı suları ve yüzeysel suların üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilerek çevre kirliliğinin önlenmesine,
– Atıkların türüne göre uygun depo tabanı teknik tasarımlarının yapılması ve düzenli depolama tesislerinin inşa edilmesine,
– Düzenli depolama tesislerine atık kabulü işlemlerine,
– Düzenli depolama tesislerinin işletilmesi, kapatılması ile kapatma sonrası kontrol ve bakım süreçlerine,
– İşletme, kapatma ve kapatma sonrası bakım süreçlerinde sera etkisi de dâhil olmak üzere çevre ve insan sağlığı açısından risk teşkil edebilecek olumsuzlukların önlenmesine,
– Mevcut düzenli depolama tesislerinin ıslahı, kapatılması ve kapatma sonrası bakım süreçlerine ilişkin teknik ve idari hususlar ile uyulması gereken genel kurallar ilgili yönetmelikle belirlenmektir.


Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik


ATIK YÖNETİMİ
ÇEVRE MEVZUATI
TEHLİKELİ ATIKLAR
ATIK BEYAN SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI