KÜTLE DENGE SİSTEMİ (KDS) UYGULAMASI

29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış atık geri kazanım ve bertaraf tesislerince doldurulması gereken Kütle Denge tablolarının çevrimiçi doldurulabilmesini sağlamak üzere geliştirilen Kütle Denge Sistemi (KDS) uygulaması kullanıma açılmıştır.

Kütle Denge Uygulaması Kavramları
Kütle Denge Uygulaması’nın anlatımına başlamadan önce sürecin daha iyi anlaşılabilmesi için uygulama ve kılavuzda geçmekte olan bazı kavramların bilinmesi gerekmektedir. Bu kavramların tanımları bu bölümde açıklanmaktadır.

Tehlikeli Atıklar: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, düşük sıcaklıklarda bile tutuşabilen, enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı, toksik, kanserojen gibi tehlikeli etkiye sahip patlayıcı maddelere denir. Tehlikeli atıklar; uygun arıtma, depolama, taşıma ve bertaraf yapılmadığı zaman insanların hastalanmasına, yaralanmasına hatta ölümüne kadar neden olabilirler. Bu atıklar katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler.
Üretici: Tehlikeli atık üreten gerçek ve tüzel kişiler veya atığı üretenin bilinmemesi durumunda bu atıkları mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerden oluşur. Taşıyıcı: Yurtiçi ve yurtdışında atıkların taşınması işleminin tümünü veya bir bölümünü gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerdir.
Alıcı: Tehlikeli atıkları işleme lisansı bulunan tesislerdir.
Geri Kazanım: Atıkların tamamının veya içindeki kullanılabilir maddelerin geri kazandırılması ve tekrar kullanılması işlemidir.
Geri Kazanım/Bertaraf Tesisleri: Atıkların geri kazanımı konusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulan tesislerdir.
Taşıma Lisansı: Tehlikeli atık taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler taşıma lisansı almak zorundadır. Bunun için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde bulunan gerekli belgelerle ilgili valiliğe başvurularak firma ve araç için lisans alınması gereklidir. Atıkların taşınması, bu iş için lisans almış kişi ve kuruluşlarca taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır.
R Kodları: Geri kazanım işlemlerine verilen kodlardır.
D Kodları: Bertaraf yöntemleri için verilmiş olan kod grubudur.
Kütle Denge Formları: Tehlikeli atıkların geri dönüşümünü yapan tesislerin lisans aldıkları tarihten itibaren tesise kabul edilen atık türü, miktarı, kullanım miktarı ve stok durumunu özetleyen formlardır. Tesisin doldurduğu UATF ve proses formlarından otomatik üretilir. Bu formlar her ay düzenli olarak kontrol edilir ve onaylanır. Onaylama işleminden sonra kütle denge formuyla ilişkili olan formlarda (UATF ve proses) değişiklik yapılamaz.

ATIK BEYAN SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU
TEHLİKELİ ATIKLAR
ATIK KODLARI LİSTESİ
GERİ DÖNÜŞÜM
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI