YÖNETMELİKLER

Çevre ile ilgili konularda yayımlanmış yönetmelikler.

Yönetmelik Yayım Tarihi Yayım Sayısı Eki
Maden Atıkları Yönetmeliği 15.07.2015 29417 Eki
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.12.2014 29214
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.12.2014 29214
Zararlı Maddeler ve Karışımlarına İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik 13.12.2014 29204 Eki
Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik 08.12.2014 29199
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25.11.2014 29186
Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.11.2014 29182 Eki
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 10.09.2014 29915 Eki
Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.07.2014 29072
Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.05.2014 29003
Sera Gazi Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 17.05.2014 29003 Eki
Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 06.05.2014 28992 Eki
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (Orman ve Su İşleri Bakanlığı) 04.04.2014 28962 Eki
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 30.12.2013 28867 Eki
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği 25.12.2013 28862 Eki
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm 11.12.2013 28848
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik 11.12.2013 28848
Egzoz Gazi Emisyonu Kontrolü İle Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği 30.11.2013 28837 Eki
Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 21.11.2013 28828 Eki
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03.10.2013 28784 Eki
Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları Ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapı Yasaklı Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 03.08.2013 28727
Yüksek Çevre Kurulu Ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 03.08.2013 28727
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 19.07.2013 28712 Eki
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve atama Yönetmeliği 07.06.2013 28670
Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi Hakkında Kanun Uygulama Yönetmeliği 15.12.2012 28498 Eki
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği 22.05.2012 28300
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 25.04.2012 28274 Eki
Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik 23.03.2012 28242
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 21.01.2012 28180
Çevre Ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği 22.12.2011 28150
Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı) 27.10.2011 28097 Eki
Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş Ve Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 18.10.2011 28088
Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 27.10.2010 27742
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik 06.10.2010 27721
Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik 01.10.2010 27716
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 18.08.2010 27676 Eki
Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik 03.08.2010 27661 Eki
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre Ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik 24.07.2010 27651
Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği 08.06.2010 27605 Eki
Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik 08.06.2010 27605 Eki
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği 04.06.2010 27601 Eki
Atiklarin Düzenli Depolanmasina Dair Yönetmelik 26.03.2010 27533 Eki
Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği 23.01.2010 27471 Eki
Ömrünü Tamamlamiş Araçlarin Kontrolü Hakkinda Yönetmelik 30.12.2009 27448
Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik 06.10.2009 27368
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 03.07.2009 27277 Eki
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29.04.2009 27214 Eki
Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında 26.12.2008 27092 Eki
Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik 26.12.2008 27092
Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik 26.12.2008 27092 Eki
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 05.12.2008 27075 Eki
Çevre Denetimi Yönetmeliği 21.11.2008 27061 Eki
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik 12.11.2008 27052 Eki
Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik 11.11.2008 27051 Eki
Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği 05.09.2008 26988
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 05.07.2008 26927 Eki
Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği 06.06.2008 26898 Eki
Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik 27.12.2007 26739 Eki
Kum Çakıl Ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi Ve Kontrolü Yönetmeliği 08.12.2007 26724 Eki
Çevre Gelirlerinin Takip Ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik 03.04.2007 26482
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 25.11.2006 26357 Eki
Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği 21.10.2006 26326 Eki
Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 29.06.2006 2006/19
Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mal Ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik 26.04.2006 26150
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 09.01.2006 26048
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 08.01.2006 26047 Eki
Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği 26.11.2005 26005 Eki
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 22.07.2005 25883 Eki
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 19.04.2005 25791 Eki
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.2005 25755 Eki
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 13.01.2005 25699 Eki
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 25687 Eki
Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 26.12.2004 25682 Eki
Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 31.08.2004 25569 Eki
Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği 11.06.2004 25489
Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 18.03.2004 25406
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Bütçe, Gelir Ve Gider Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 16.04.2002 24728
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 19.10.1994 22086
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Koruma Eğitim Yönetmeliği 20.04.1992 21205
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Koruma Projelerinin Yaptırılması Esaslarına Dair Yönetmelik 24.02.1992 21152
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.1991 20814 Eki
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 06.09.1990 20627
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 03.08.1990 20594 Eki

ÇEVRE HUKUKU
ÇEVRE MEVZUATI
KANUNLAR
ÇEVRE İLE İLGİLİ İZİNLER
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) YÖNETMELİĞİ