Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

İTHAL TAŞ VE LİNYİT KÖMÜR ÖZELLİKLERİ

Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen eleme ve yıkama işlemine tabi tutulmuş taşkömürü ve linyit kömürünün ithalatı Dış Ticarette  Standardizasyon Tebliği kapsamında Bakanlıktan alınacak kontrol belgesiyle yapılır, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre torbalanır ve kömürün satılacağı ilin il çevre ve orman müdürlüğünden satış izin belgesi alındıktan sonra satışa sunulur. İthalatçılar, kontrol belgesinin düzenlenmesinden tüketiciye ulaşıncaya kadar kömürün miktarı ve özellikleri dahil tüm işlemlerden sorumludurlar. Bu kömürlerin özellikleri Tablo-10’da verilmektedir. Tablo-10’da verilen  özellikleri ve sınırları sağlamayan taş kömürü ve linyit kömürünün ithalatı, satışı ve kullanımı yapılamaz.

 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Değişik:: 27 Ocak 2010 ÇARŞAMBA Sayı : 27475)

Tablo-10 Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürün  Özellikleri ve Sınırları

Özellikler

Sınırlar

Toplam Kükürt (kuru bazda)

: En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)

Alt Isıl Değer (kuru bazda)

: En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)

Uçucu Madde (kuru bazda)

:% 12-31 (+2 tolerans)

Toplam Nem (orijinalde)

:En çok % 10 (+1 tolerans)

Kül (kuru bazda)

: En çok %16 (+2 tolerans)

Boyut* (satışa sunulan)

: 18-150 mm ( en çok ±% 10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu min.10–18 mm olabilir.”

Güneş Enerjisi

Odun Ve Kömür

Hidroelektrik Enerji

Nükleer Enerji

Rüzgar Enerjisi

Petrol

Hidrojen Enerjisi

Jeotermal Enerji

Dalga Enerjisi

Biyoyakıtlar

Biyogaz

Doğalgaz

 

Doğalgaz Başvurusunda İzlenilecek Yollar

I-II. Grup İl ve İlçeler Kirlilik Değerleri

Yerli Kömür Özellikleri

Yönetmelik ve Kapsamı

Sanayi Amaçlı Kömür Özellikleri

Sıcaklık Şartları ve Yakma Saatleri

İthal Taş Ve Linyit Kömür Özellikleri

Yerli Kömür İzin Belgesi Başvurusu

İthal Kömür İzin Belgesi Başvurusu

Briket KömürSatışİzinBelgesi

Tip Emisyon Belgesi Verilmesi ve Örneği

Yönetmelik Torba Üstü Örnekleri

Çevre Kirliliği - Küresel Isınma - Çevreci Ürünler - Enerji - Su - Atıklar - Emisyon - Gürültü - Çevre İzinleri - Çevre Hukuku - Çevre Mevzuatı

 ÇED - Atıksu Deşarjı - Atık Beyanı - Tehlikeli Atıklar - Atık Kodları - Geri Dönüşüm - Emisyon İzni -Teknoloji - Wallpaper - Basından Haberler

E-Posta Grubu - İletişim

 

 www.cevreonline.com © Copyright 2007