Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

ÇEVRE İZNİ - ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI SÜRECİ

 

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ (GFB): İşletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek süreler için tesise verilen belge.

 

ÇEVRE İZNİ: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izin.

 

ÇEVRE LİSANSI: Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterlilik.

 

ÇEVRE İZİN BELGESİ: İşletmeler için, hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek belge.

 

ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ: Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan tek bir belge.

 

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK EK-1: Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesislerin Listesi.

 

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK EK-2: Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesislerin Listesi.

 

Mevzuat, yazılımla ilgili bilgiler, duyurular, çevre izni ve lisansı alan işletmelerin bilgileri, belge bedelleri ve e-Çevre İzni yazılım programına giriş bilgilerinin yer aldığı bir web sitesi (http://eizin.cevreorman.gov.tr) bulunmaktadır.

 

ÇEVRE GÖREVLİSİ:

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren çevre danışmanlık firmasında çalışan görevliyi ifade eder.

 

 

 

ÇEVRE İZNİ - ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ BAŞVURUSU:

Çevre İzin veya Lisansı almak isteyen faaliyetler, Çevre izin ve Lisans belgesi başvuruları için yönetmelikte tespit edilen ortak belgeler ile başvuru türü ile ilgili özel belgeleri Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu aşamasında yetkili merciiye elektronik ortamda iletmekle yükümlüdürler.

 

Geçici Faaliyet Belgesi 1 yıl geçerli olup başvurudan sonra 30 gün içerisinde değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir.

 

Gerek ortak belgeler gerekse de faaliyete özgü özel belgeler bir defaya mahsus olmak üzere ibraz edilecektir.

 

Geçici Faaliyet Belgesi alındıktan sonra 1 yıl içinde Çevre İzni alınabilmesi için yine faaliyete özgü olan ve yönetmeliğin Ek-3C' de yer alan konularda (Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansları ile ilgili belgeler) ölçüm, raporlama ve teknik bilgilerin  (emisyon raporu, akustik rapor, teknik uygunluk raporu, deneme yakma planı, izleme raporu vs.) yine elektronik ortamda ilgili birime iletilmesi gerekmektedir.

 

Geçici Faaliyet Belgesinin alınmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde bilgi, belge ve raporunu (başvuru konusu gürültü ise akustik rapor gibi) İzin veya Lisansının başvuru sürecini tamamlamak üzere sunulur. Başvuru tarihinden 80 gün içerisinde yetkili mercii tarafından incelenir. Başvuru dosyasında bilgi, belge ve rapor eksikliği olmaması sonucu başvurunun uygun bulunması durumunda Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi kuruluşa verilir.

 

Çevre İzin veya Lisansı için başvuruda bulunulmaz yada eksikliler giderilmezse Geçici Faaliyet Belgesi iptal edilir. 6 ay süre ile tekrar başvuru yapılamaz ve idari yaptırımla cezalandırılır.

 

Geçici Faaliyet Belgesini (GFB) yazılı ortamda alan işletmelerin ivedilikle Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Çevre İzni-Çevre İzin ve Lisansları uygulaması için hazırlanan sisteme bilgilerini aktarmaları gerekmektedir. Aksi halde Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları için 2. Grup Belgelerini yükleyemeyeceklerdir. Başvurunun 6 aylık süre içinde yapılmaması halinde Geçici Faaliyet Belgesinin (GFB) iptali söz konusudur.

 

İLGİLİ KONULAR

e-Çevre İzinleri

Çevre İzni Kapsamı

Çevre Görevlisi

Çevre Danışmanlık Firmaları

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi (ÇDYB)

Elektronik İmza

 

RLINETEC
Anasayfa ÇED Atıklar Teknoloji İletişim
Çevre Kirliliği Çevre İzni Atık Yönetimi Ekoturizm e-Posta Grubu
Küresel Isınma Çevre Görevlisi Tehlikeli Atıklar Eko-Etiket Haber Blog
Ekosistem Çevre Mevzuatı Atık Beyanı Enerji Duvar Kağıtları
Çevre Yönetimi Çevre Hukuku Geri Dönüşüm Çevre Sorunları Gizlilik Politikamız

www.cevreonline.com © copyright 2007