Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

E-İZİN (e-Çevre İzinleri)

 

E-ÇEVRE İZİNLERİ KAPSAMI (Çevre İzni-Çevre İzin ve Lisansları)

 

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik 30 Mayıs 2009 tarih ve 27243 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmeliğin Amacı: 

Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununa göre alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemler ile bu iş ve işlemlere ilişkin yetkili mercilerin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre görevlilerinin görev ve sorumlulukları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının, işletmelerin ve işletmecilerin yükümlülükleri belirlemektir.

 

Çevre iznine veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler:

Bu yönetmelik ile çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre;

a)Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)

b)Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi) biçimde sınıflandırılmıştır.

Çevre iznini veya Çevre İzin ve Lisansını Vermeye Yetkili Merciler:

İşletmelere verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı;

a)Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı

b)Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlükleri, tarafından verilir.

 

Bakanlık, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni ve çevre izin ve lisansı verme yetkisini İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlükleri'ne devredebilir.

 

Çevre izin veya çevre izin ve lisansına e-başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması:

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu, çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır. Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen faaliyet ve tesislerin başvuru dosyalarında Ek-3te belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur. İzin ve lisansa esas teşkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması gereklidir.

 

Geçici faaliyet belgesi verilmesi (GFB):

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında geçici faaliyet belgesi için yetkili merciye, e-başvuru yapar. Yapılan bu başvuru içinde 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen işletmeler, izne esas taahhütlerini yerine getirdiklerini belgelemek zorundadırlar.

 

Çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi:

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin geçici faaliyet belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden üç ay öncesine kadar, çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecinin tamamlanması zorunludur. E-başvuru dosyası yetkili merci tarafından iki ay içerisinde incelenir. Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

 

 

Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri işletmeciye ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasına bildirir.

 

Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin on beş gün içinde tamamlanarak yetkili merciye gönderilmesi zorunludur. Eksikliklerin giderilmesi durumunda yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

 

Bu süre sonunda bilgi, belge ve raporların tamamlanamaması durumunda yetkili merci tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işletmeye idari yaptırım uygulanır ve altı aya kadar ek süre verilebilir. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler süre verilmeksizin durdurulur.

 

Ek süre verilmemesi veya ek süre sonunda istenilen bilgi, belge ve raporların tamamlanmaması halinde verilmiş olan geçici faaliyet belgesi iptal edilir ve işletmenin faaliyeti durdurulur. Bu durumda, işletme Ek-1 listesinde yer alıyor ise Bakanlık geçici faaliyet belgesinin iptal edildiğini işletmenin bulunduğu yerdeki İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlüğü'ne, işletme Ek-2 listesinde yer alıyor ise İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlüğü geçici faaliyet belgesinin iptal edildiğini Bakanlığa bildirir.

 

Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi ve ekleri:

İşletmelere Ek-5 de yer alan çevre izin veya Ek-6 da yer alan çevre izin ve lisans belgelerinden biri ve ekleri düzenlenir. Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin bir nüshası işletmeye verilir. Belgede işletmeye verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansının kapsamı ile eklerinin listesi yer alır. Belge eklerinde işletmenin tabi olduğu çevre mevzuatının adı ve bu kapsamda uyulması gereken standartlar, işletmenin ilgili mevzuatta öngörülen çalışma şartları ve diğer hususlar yer alır. Ekler, yetkili merci tarafından paraflanır. Belge kapsamında değişiklik olması halinde önceki belge iptal edilerek yeni belge düzenlenir.

 

Çevre izin ve/veya lisans belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi:

İşletmelere verilen çevre izni veya çevre izin ve lisansı, on yıl süre ile geçerlidir. İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda on yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciye durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunur. Yetkili merci, başvuruyu uygun bulması halinde yeni çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenler. Çevre izin veya çevre izin ve lisans şartları değişikliğe uğrayan işletmeler, değişen şartlarla ilgili bilgi, belge ve raporlarla birlikte yetkili merciye müracaat ederler. Yetkili merci çevre izin ve/veya lisans alma sürecini yeniden başlatır.

 

İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda çevre izin veya çevre izin ve lisansı almak üzere yeniden başvuru yapılır.

 

İşletmenin sahibinin veya adının değişmesi halinde, yapılan değişiklik işletmeci tarafından değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay içinde yetkili merciye bildirilir. İşletmede bu maddenin üçüncü fıkrasındaki değişiklikler yoksa işletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir. Faaliyet sahibinin değişmesi durumunda yeni faaliyet sahibinden ayrıca devralınan işletmenin izin veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname istenir.

 

Çevre İzni ve Lisansı Belge ücretleri

Fatura Bilgi Formu

 

Yetkilendirme ve Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri ve Nitelikleri:

Yetkilendirme ve çevre danışmanlık firmalarının nitelikleri:

Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayacak çevre danışmanlık firmaları Bakanlıktan yeterlik belgesi almak zorundadır. Yeterlik Belgesinin verilmesi, çevre danışmanlık firmalarında aranacak şartlar, yeterlik şartlarına uygunluk kontrolü ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak bir tebliğ ile düzenlenir.

 

 

Yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının yükümlülükleri:

Çevre izin veya çevre izin ve lisans başvuru sürecinde hizmet verecek yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları;

a)Hizmet verdiği işletmenin başvuru dosyasını, gerekli olan bilgi, belge ve raporları eksiksiz olarak hazırlamak/hazırlatmak ve başvuruyu yapmakla,

b)Hazırlanan bilgi, belge ve raporları eksiksiz bir şekilde yerinde inceleme yaparak değerlendirilmesi ve dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriğinin ilgili mevzuata uygunluğunu ve doğruluğunu sağlamakla,

c)İhtiyaç duyulan tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmekle,

ç)Hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmakla,

d)Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmakla,

e)Hizmet verdiği işletmenin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmakla,

f)Hizmet alımı sözleşmesi yapılması ve iptali durumunda, hizmet verdiği işletmenin durumundaki değişikliği en geç bir ay içerisinde yetkili merciye bildirmekle, yükümlüdür.

 

Faaliyetin sona ermesinin bildirilmesi:

Çevre Denetimi Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II listelerinde yer alan işletmeler veya hizmet satın alımı yoluna gidilmişse yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması işletmenin herhangi bir nedenle bir aydan fazla veya sürekli olarak çalışmaması halinde otuz gün içerisinde yetkili merciye haber vermekle yükümlüdür.

 

Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin askıya alınması:

İşletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisans koşullarına aykırı iş ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanır. Uygunsuzluğunun düzeltilmesi için; işletme tarafından iş termin planı ve taahhütname verilmesi halinde, işletmeye yetkili merci tarafından en fazla bir yıla kadar süre verilebilir.

 

Çevre izin ve/veya lisans belgesi bedeli:

Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisansının verilmesi, yenilenmesi ve güncellenmesi için ödenecek bedel ve tarifeler her yıl Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında yayınlanır. Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisansının verilmesi için ödenmesi gereken ücretler, yetkili merciin Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüklerine ödenir.

 

Mevcut izin ve lisansların geçerliliği:

Mevcut işletmeler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ilgili mevzuat kapsamında ayrı ayrı almış oldukları izin veya lisanslarından, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra geçerliliği ilk bitecek olanın süre bitiş tarihinden en az otuz gün önce bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur. Çevre izin ve lisansları süresiz olanlar ise, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur. Ancak bu işletmelerden ilk defada ücret alınmaz.

 

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden işletmeler tarafından alınması gereken çevre izin ve / veya lisans belgesini ilgilendiren yönetmeliklerde değişikliklikler yapılarak 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

İLGİLİ KONULAR

e-Çevre İzinleri

Çevre Görevlisi

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre İzin ve Lisansları Teknik Uygunluk Rapor Formatları

Çevre Denetimi

Elektronik İmza

Çevre İzni Kapsamında Değişen Yönetmelikler

Çevre Görevlisi Sınavı Soru ve Cevapları

 

 

RLINETEC
Anasayfa ÇED Atıklar Teknoloji İletişim
Çevre Kirliliği Çevre İzni Atık Yönetimi Ekoturizm e-Posta Grubu
Küresel Isınma Çevre Görevlisi Tehlikeli Atıklar Eko-Etiket Haber Blog
Ekosistem Çevre Mevzuatı Atık Beyanı Enerji Duvar Kağıtları
Çevre Yönetimi Çevre Hukuku Geri Dönüşüm Çevre Sorunları Gizlilik Politikamız

www.cevreonline.com © copyright 2007