Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

ATIKSU DEŞARJI VE ARITMA SİSTEMLERİ

 

Atıksu arıtma tesisleri, çeşitli faaliyetler sonucu ortaya çıkan sıvı atıkların arıtıldıkları, içerisindeki kirletici parametrelerin giderildiği tesislerdir. Arıtma tesisleri genellikle birbirini takip eden ardışık havuz veya tanklardan meydana gelirler.

 

Arıtma tesisleri, kurulum amacına ve sağlanması istenilen deşarj standartlarına göre, fiziksel, kimyasal, fizikokimyasal veya biyolojik işlemlerin bir veya birkaçını gerçekleştirebilirler.

 

Atıksu arıtma tesisinin projelendirilmesi aşamasında ihtiyaç duyulan verilerden birisi olan debinin tespit edilebilmesinde en sağlıklı yöntem ölçüm yapmaktır. Ancak söz konusu debi ölçümü, gerçek debiyi temsil edebilecek nitelikte ve debideki değişimleri kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Atıksu arıtma tesislerinin tasarımında daha önce belirtilen giriş parametreleri kadar istenilen çıkış suyu kalitesi de önemlidir. Ülkemizde çıkış suyu kalitesi, 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde, işletmelerin faliyetleri sonucu oluşması muhtemel kirlilik yükleri gözönüne alınarak belirlenmiştir. Dolayısı ile tesisinize gelen atıksuyun kirlilik yükünün ne olduğu kadar, gelen kirliliğin emniyet payı ile hangi değerleri sağlayacak şekilde arıtılması gerektiği, atıksu arıtma tesisi ünitelerinin boyutlandırılması sırasında  esas alınması gereken bir konudur.

 

Atıksu arıtma tesisi tasarımında önemli olan bir diğer etmende arıtma tesisinin kurulacağı alandır. Arıtma tesisine atık suyun giriş ve arıtma tesisinden çıkış noktalarında kot durumunun bilinmesi tesisin hidrolik tasarımının belirlenmesi için gereklidir. 13 Şubat 2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete'de "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe istinaden 10 Ekim 2009 tarihin ve 27372 sayılı Resmi Gazetede "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği" yayınlanmış olup bu tebliğ ile numune alma sıklıkları ve "Deşarj İzin Başvuru Formu" ve "Deşarj İzin Belgesinde" değişiklikler yapılmıştır.

 

29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği" gereği "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 30.03.2010 tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Her atıksu deşarjı için bu Yönetmelik çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması koşuluyla, alıcı ortama her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların doğrudan deşarjı için idareden çevre izni alınması mecburidir.

 

Çevre izni alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3C’sinde yer alan “Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi”, bu Yönetmelik uyarınca çıkarılan tebliğde belirtilen usule göre doldurulur.

 

Evsel ve Endüstriyel Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İzni Başvurularında değerlendirilmesi gereken diğer bilgi ve belgeler:

 

1. Kullanılan suyun teminine ilişkin belge

2. Arıtma çamurunun bertarafına ilişkin belge

3. 10.000 m3/gün üzerinde deşarjı olan işletmelerin Gerçek Zamanlı (on-line) uzaktan atıksu izleme istasyonlarının kurulması

4. Alıcı ortamın mevcut kullanım durumu

 

SU

Hangi İşletmelerin Deşarj/Bağlantı İzni Alması Gerekir ?

SU KİRLİLİĞİ ETMENLERİ

Deşarj İzninin İptali ve Alıcı Ortama Deşarj Genel Hükümleri

ATIKSULAR

Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirlilik

ATIKSU DEŞARJI İLE İLGİLİ TANIMLAR

Biyolojik Arıtma

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERİ

Endüstriyel Reverse Osmosis Sistemleri

ATIKSU ARITMA TESİSİ

Arıtma Çamurları İçin Havasız Arıtma Sistemleri

ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM ESASLARI

Arıtma Çamurları Ne Şekilde Bertaraf Edilmelidir ?

EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

Endüstri Ürünleri Sonucu Oluşan Atıksuların Eşdeğer Nüfusu

TEHLİKELİ MADDE DEŞARJ/BAĞLANTI İZNİ

Arıtma Tesileri Elektrik Teşviği Uygulaması

DEŞARJ ÖN İZNİ

Atıksu Arıtma Tesisi Kirlilik Yükü

DEŞARJ İZİN BELGESİ

Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyu Kalitesi

ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI VE PROJE ONAYI İŞLEMLERİ

Ülkemizde Suyun Yönetimi

DERİN DENİZ DEŞARJI İÇİN PROJE ONAYI İŞLEMLERİ

Su Kaynakları: Yeraltı Suyu Ve Kullanımı

STABİLİZE ARITMA ÇAMURU KULLANIM İZİN BELGESİ

Dünyada Suyun Dağılımı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI (e-Çevre İzinleri)

Su Döngüsü ve Kısımları
 

 

RLINETEC
Anasayfa ÇED Atıklar Teknoloji İletişim
Çevre Kirliliği Çevre İzni Atık Yönetimi Ekoturizm e-Posta Grubu
Küresel Isınma Çevre Görevlisi Tehlikeli Atıklar Eko-Etiket Haber Blog
Ekosistem Çevre Mevzuatı Atık Beyanı Enerji Duvar Kağıtları
Çevre Yönetimi Çevre Hukuku Geri Dönüşüm Çevre Sorunları Gizlilik Politikamız

www.cevreonline.com © copyright 2007