Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Duyuruları

Tehlikeli Atıkların Yönetimi
Bilindiği üzere, atık yönetimi mevzuatının temelini oluşturan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve atık yönetiminin genel esaslarının belirlendiği ve Avrupa Atık Listesinin tam olarak uyumlaştırıldığı Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile mülga olmuştur. 14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ise Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl sonra (02 Nisan 2016) tarihinde yürürlükten kalkmıştır. Tehlikeli atıklar başta olmak üzere atıkların yönetimine ilişkin genel çerçeve ve yükümlülükler Atık Yönetimi Yönetmeliği içerisinde yer almaktadır. Bununla birlikte, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin yürürlükten kalkması sonrasında tehlikeli atıkların yönetiminde uygulama bütünlüğünün sağlanması amacıyla geçici depolama, tesislerin lisanslandırılmasında kullanılan teknik uygunluk raporu, atık ihracatı ve notifikasyon işlemleri ile tesislerin kapatılması ve kapatma planı formatına ilişkin olarak aşağıda belirtilen şekilde ve formatlar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Tüm Atık Yönetim Uygulaması Kullanıcılarının Dikkatine
Bilindiği üzere, Atık Yönetim Uygulaması altında yer alan Kütle Denge Uygulaması ile ilgili olarak 03/02/2016 tarihli ve 07/03/2016 tarihli duyurular doğrultusunda Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) veya Çevre İzin ve Lisansı almış olan atık işleme tesislerinin aylık kütle denge rapor onaylarının kaldırılması taleplerinin, 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren bir resmi yazı ile yapılması gerektiği bildirilmişti.

Söz konusu başvurularla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değerlendirmesinin olumlu olması durumunda mail yoluyla bilgilendirme yapılacak olup başvuru dilekçelerinde söz konusu tesisin yetkili birimine kolayca ulaşımı sağlayacak bir mail adresinin yer alması gerekmektedir. Önemle duyurulur.
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevre Görevlisi Vize Eğitimi Kayıtları Başlamıştır.
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre Yeterlik Hizmetleri Daire Başkanlığı ve TÜÇEV ile birlikle 16-17-18 Mayıs ve 01-02-03 Haziran 2016 tarihlerinde 2 grup olmak üzere ANKARA’da “Çevre Görevlisi Vize Eğitimi” düzenleyecektir. Eğitim 2 grup halinde yapılacak olup,  “Çevre Görevlisi Belge” süresi 2016 yılında sona ermiş ve sona erecek olan çevre görevlilerinin katılması mecburidir. Eğitime Kayıtlar TÜÇEV’in web sayfasından yapılacaktır.
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Atık Yönetim Uygulaması Kullanıcılarının Dikkatine
31.03.2016 tarihinde beyan girişlerinden kaynaklanan yoğunluk sebebiyle Atık Yönetim Uygulamasına erişim sağlayamayan atık üreticilerinin, 31.03.2016 tarihli bu sorunu içeren dilekçeleri ile tesisin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurmaları halinde başvuruları değerlendirilerek atık beyanlarını tamamlamalarına imkan sağlanacaktır.
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği
“Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği” 31 Mart 2016 Tarih ve 29670 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği

Atık Yönetim Uygulaması Kullanıcılarının Dikkatine
Atık işleme tesislerinin; Atık Yönetim Uygulaması üzerinden atık kabul, proses, atık gönderim ve ürün satış işlemlerini içeren kütle denge girişlerini tamamlayarak, en kısa sürede aylık kütle denge raporlarını onaylamaları gerekmektedir. Tesise kabulü yapılan atıkların Atık Yönetim Uygulamasına kayıt işlemlerinde, atık üreticisinin Çevre Bilgi Sisteminde (ÇBS) bulunamaması durumunda; söz konusu atık üreticilerinin tespit edilerek sisteme kayıt olmalarını sağlamak üzere atık üreticisinin iletişim bilgileri (tesis adı, vergi numarası, adres vb.), atık üreticisinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Atık İşleme Tesislerince iletilmesi önem arz etmektedir.
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Ambalaj Bildirimleri Süre Uzatımı
Ekonomik İşletmeler tarafından ambalaj bilgi sistemi üzerinden Şubat Ayı sonuna kadar gönderilmesi gereken bildirim ve belgelendirmeler için süre 2016 Nisan ayı sonuna kadar uzatılmıştır.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

EEE Üretici/ İthalatçılarının ve Yetkilendirilmiş Kuruluşların Dikkatine
AEEE Yönetmeliği kapsamında üretici/ithalatçıların, piyasaya sürdükleri eşyalar için kayıtlarını girecekleri, EEE Üretici Kayıt Uygulaması “EEE ve AEEE Bilgi Sistemi” isimli yeni bir uygulama olarak veri girişlerine açılmıştır. Söz konusu sistemin Atık Beyan kısmı daha sonra uygulamaya alınacak olup, sistem 30 Nisan 2016 tarihine kadar açık tutulacaktır.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ATIK BEYAN SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU (UATF)
AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
ATIK YÖNETİMİ
GERİ DÖNÜŞÜM