Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED); belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir.

 

Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.

 

1969 yılında ABD’de yürürlüğe giren Ulusal Çevre Politikası Kanunu (National Environmental Policy Act) kapsamında dünya ile tanışan ve gerek ABD, gerek AB ülkeleri, gerekse diğer dünya ülkelerinde halen en etkin çevre yönetim aracı olarak yerini alan ve gün geçtikçe de bu yeri sağlamlaştıran ÇED, ülkemizde 7 Şubat 1993 tarihinden bu yana uygulanmaktadır.

 

Türkiye’de sağlam bir çevre yönetimi oluşturmanın esas temelini ÇED sürecinin yasal, kurumsal ve teknik altyapı açısından güçlendirilmesi teşkil etmektedir .

 

ÇED'in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

 

 

ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olduğu düşünülen faaliyetler için Bakanlık veya illerde İl Çevre ve Orman Müdürlükleri'ne bir dilekçe ekinde ayrıntılı plan, proje (giren hammadde, yapılan işlem, çıkan ürün, kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri vs) eski ve yeni kapasite raporları ve iş akım şemasını içeren bir dosya sunulması gerekmektedir.

 

Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de artması gerekmektedir. Bu artış beraberinde var olan doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır.

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci dünyada bütüncül - önleyici çevresel planlama konusunda kullanılmakta olan en etkin çevre yönetimi aracıdır. Faaliyetlerin çevresel etkileri, faaliyetin etki sahasında bulunan insanlara halkın katılım toplantısı ile anlatılmakta, olumlu ve olumsuz görüşler süreci doğrudan etkilemektedir. Türkiye'de 1993 yılından bugüne etkin olarak uygulanan ÇED değerlendirmesi, çevre izni/çevre izin ve lisansları ile işyeri açma ruhsatlarının alınmasında son derece önemlidir.

 

03/10/2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında, 01 Kasım 2013 tarihinden itibaren yapılacak olan ÇED işlemlerine ilişkin başvurular "Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi (e-ÇED)" üzerinden yapılacaktır.

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (RG 03.10.2013 | Sayısı : 28784)

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında

   Yönetmelik

Maden Arama Uygulama Talimatı

2014 Yılı Çevre Çezaları

 

ÇEVRİMİÇİ ÇED SÜRECİ YÖNETİMİ SİSTEMİ (e-ÇED)

Kimler ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası Hazırlatmak Zorundadır?

ÇED YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI

Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde Yer Alanlar Hangi Makama Başvurmalıdır?

ÇED AKIŞ ŞEMASI

ÇED Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Faaliyet Sahiplari

EK-1 LİSTESİ PROJE TANITIM DOSYASI FORMATI

ÇED Kapsamı Dışında Yer Alan Faaliyetler İçin Nasıl Bir Yol İzlenir?

EK-2 LİSTESİ PROJE TANITIM DOSYASI FORMATI

 

ÇED RAPORU

EKOSİSTEM

ÇED RAPOR YAZIM REHBERİ

ATIKSU DEŞARJI

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANI

KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI (e-Çevre İzinleri)

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİ

E-İMZA

ÇEVRE GÖREVLİSİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

 

ÇEVRE DENETİMİ

2014 YILI ÇEVRE CEZALARI
   
 

 

RLINETEC
Anasayfa ÇED Atıklar Teknoloji İletişim
Çevre Kirliliği Çevre İzni Atık Yönetimi Ekoturizm e-Posta Grubu
Küresel Isınma Çevre Görevlisi Tehlikeli Atıklar Eko-Etiket Haber Blog
Ekosistem Çevre Mevzuatı Atık Beyanı Enerji Duvar Kağıtları
Çevre Yönetimi Çevre Hukuku Geri Dönüşüm Çevre Sorunları Gizlilik Politikamız

www.cevreonline.com © copyright 2007