Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED); belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.

 

1969 yılında ABD’de yürürlüğe giren Ulusal Çevre Politikası Kanunu (National Environmental Policy Act) kapsamında dünya ile tanışan ve gerek ABD, gerek AB ülkeleri, gerekse diğer dünya ülkelerinde halen en etkin çevre yönetim aracı olarak yerini alan ve gün geçtikçe önem kazanan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) kavramı, ülkemizde ilk kez Ağustos 1983’te 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10. maddesiyle çevre mevzuatına girdi.

 

Türkiye’de sağlam bir çevre yönetimi oluşturmanın esas temelini ÇED sürecinin yasal, kurumsal ve teknik altyapı açısından güçlendirilmesi teşkil etmektedir . ÇED'in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

 

 

ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olduğu düşünülen faaliyetler için Bakanlık veya illerde İl Çevre ve Orman Müdürlükleri'ne bir dilekçe ekinde ayrıntılı plan, proje (giren hammadde, yapılan işlem, çıkan ürün, kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri vs) eski ve yeni kapasite raporları ve iş akım şemasını içeren bir dosya sunulması gerekmektedir.

 

Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de artması gerekmektedir. Bu artış beraberinde var olan doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır.

 

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci dünyada bütüncül - önleyici çevresel planlama konusunda kullanılmakta olan en etkin çevre yönetimi aracıdır. Faaliyetlerin çevresel etkileri, faaliyetin etki sahasında bulunan insanlara halkın katılım toplantısı ile anlatılmakta, olumlu ve olumsuz görüşler süreci doğrudan etkilemektedir. Türkiye'de 1993 yılından bugüne etkin olarak uygulanan ÇED değerlendirmesi, çevre izni/çevre izin ve lisansları ile işyeri açma ruhsatlarının alınmasında son derece önemlidir.

 

01 Kasım 2013 tarihinden itibaren ÇED işlemlerine ilişkin başvurular "Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi (e-ÇED)" üzerinden yapılmaktadır.

 

Yeni ÇED Yönetmeliği 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Yeni ÇED Yönetmeliği

2014 Yılı Çevre Çezaları

 

YENİ ÇED YÖNETMELİĞİ

Kimler ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası Hazırlatmak Zorundadır?

ÇEVRİMİÇİ ÇED SÜRECİ YÖNETİMİ SİSTEMİ (e-ÇED)

Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde Yer Alanlar Hangi Makama Başvurmalıdır?

ÇED YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI

ÇED Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Faaliyet Sahiplari

ÇED AKIŞ ŞEMASI

ÇED Kapsamı Dışında Yer Alan Faaliyetler İçin Nasıl Bir Yol İzlenir?

EK-1 LİSTESİ PROJE TANITIM DOSYASI FORMATI

 

EK-2 LİSTESİ PROJE TANITIM DOSYASI FORMATI

EKOSİSTEM

ÇED RAPORU

ATIKSU DEŞARJI

ÇED RAPOR YAZIM REHBERİ

KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANI

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI (e-Çevre İzinleri)

E-İMZA

ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE GÖREVLİSİ

 

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

2014 YILI ÇEVRE CEZALARI

ÇEVRE DENETİMİ

 
 

 

RLINETEC
Anasayfa ÇED Atıklar Teknoloji İletişim
Çevre Kirliliği Çevre İzni Atık Yönetimi Ekoturizm e-Posta Grubu
Küresel Isınma Çevre Görevlisi Tehlikeli Atıklar Eko-Etiket Haber Blog
Ekosistem Çevre Mevzuatı Atık Beyanı Enerji Duvar Kağıtları
Çevre Yönetimi Çevre Hukuku Geri Dönüşüm Çevre Sorunları Gizlilik Politikamız

www.cevreonline.com © copyright 2007