Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

Sağlık Kuruluşlarında Ortaya Çıkan Tehlikeli Atıklar

EK-2’de F grubu altında yer alan genotoksik atıklar, farmasötik atıklar, ağır metal içeren atıklar, kimyasal atıklar ve basınçlı kaplar diğer atıklardan ayrı olarak toplanırlar. Bu atıkların bertarafı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılır.            

 

Bu grupta yer alan kimyasal atıklar, toksik, korozif (pH<2 ve pH>12), yanıcı ve reaktif (su ile reaksiyon verebilen, şoklara hassas) özelliklerinin en az birine sahip olmaları durumunda tehlikeli atık olarak kabul edilirler.

Bu özelliklerden hiçbirine sahip olmayan tehlikesiz kimyasal atıklardan katı olanlar evsel atıklar ile birlikte toplanırlar, sıvı olanlar ise kanalizasyon sistemi ile uzaklaştırılırlar. Ünitelerde oluşan röntgen banyo suları, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda geri kazanılır veya bertaraf edilirler.             

 

Tehlikeli atıklar kesinlikle kanalizasyon sistemine boşaltılmaz, doğrudan havaya verilmez, düşük sıcaklıklarda yakılmaz, evsel atıklarla karıştırılmaz ve depolanarak bertaraf edilmezler.

Sağlık Kuruluşlarında Ortaya Çıkan Radyoaktif Atıklar

Radyoaktif atıklar hakkında Tıbbi Atıkları Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanmaz. Bu atıkların bertarafı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı doğrultusunda yapılır.

 

Hastane Atık Minimizasyonu

Atık miktarını azaltma politikaları ve uygulamaları

Kaynakta azaltım Azaltım uygulamaları: daha az atık veya tehlikeli atık olusmasını saglayacak metotların ve ürünlerin kullanılmasının saglanması. Temizlik için kimyasal yerine fiziksel metotların kullanılması (örnegin, kimyasal yerine buharlı dezenfektasyon uygulanması) Ürünlerin gereksiz yere kullanılmasının önlenmesi, (örnegin bakım ve temizlik islemleri) Hastane genelinde yönetim ve kontrol ölçümlerinin uygulanması Tehlikeli kimyasalların tek yerden alınması · Saglık kurulusu içerisinde kullanılan kimyasalların akısının, ham madde olarak girisinden tehlikeli atık olarak çıkısına kadar dikkatli bir sekilde izlenmesi.

 

İlaçların ve kimyasal ürünlerin depolanması  

-Bir seferde büyük miktarlar yerine sık sık küçük miktarda alınması (kararsız kimyasallar için geçerlidir).

-Bir ürünü kullanmaya en eski olanından başlanması.

-Her konteynırın sonuna kadar doldurulması -Yeni gelen her ürünün düzenli olarak son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesi.

-Depolamanın dikkatli bir şekilde yapılması son kullanım tarihi büyük miktarda geçmiş ilaç ve kimyasalların harcanmasını önleyecek ve atıklar için kullanılacak paketleme miktarını düşürecektir. Küçük miktarlardaki kimyasal atıkların bertarafı kolay ve ucuz olması yanında atık miktarı çoğaldıkça bunların bertaraf maliyeti daha yüksek özel arıtma işlemleri gerektirecektir. Bu da atık miktarının azaltılmasının en uygun çözüm olduğunu gösterir.

-Atık azaltımı sayesinde, atığı üreten kaynak hammadde alımında ve oluşan atıkların arıtımında bertaraf maliyetinin düşmesi ve oluşan tehlikeli atıkların riskinin azalması açısından her zaman kazançlı olacaktır.

 

Bütün tıbbi personel yukarıda belirtilen atık azaltma prosedürleri ve tehlikeli atıkların yönetimi konusunda egitim almalıdır. Bu durum özellikle tehlikeli atıkları en çok olusturan departmanlar için geçerlidir. ilaçları ve kimyasalları satan firmalarda atık azaltma programının bir parçası olmalıdır. Bu saglık kuruluslarının küçük siparisleri hızlı bir sekilde ulastırabilen, açılmamıs paket kimyasalları tekrar kabul eden ve olusacak tehlikeli atıklar için atık bertaraf tesisleri önerebilecek firmalardan bu tip ürünleri satın almayı seçerek onları tesvik edilmesiyle mümkündür. Atıgın zehirlilik oranının azaltılmasında arıtım ve bertaraf ile ilgili sorunları azaltacak bir çözümdür.

 

İLGİLİ KONULAR

Tıbbi Atık Üreticisinin Yükümlülükleri

Tıbbi Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması ve Taşınması

Ünite İçi Tıbbi Atık Yönetim Planı

Belediyelerin Görevleri

Tıbbi Atıkların Geçici Depolanması ve Geçici Atık Deposu

Konteynırların Geçici Atık Deposu Olarak Kullanılması

Küçük Mitarda Üretilen Tıbbi Atıkların Toplanması Ve Taşınması

Sağlık Kuruluşlarında Ortaya Çıkan Tehlikeli Atıklar ve Atık Minimizasyonu

Tıbbi Atıklarla İlgili Personel Eğitimleri

Tıbbi Atıkların Bertarafı

 

Atık Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Çevre Kirliliği - Küresel Isınma - Çevreci Ürünler - Enerji - Su - Atıklar - Emisyon - Gürültü - Çevre İzinleri - Çevre Hukuku - Çevre Mevzuatı

 ÇED - Atıksu Deşarjı - Atık Beyanı - Tehlikeli Atıklar - Atık Kodları - Geri Dönüşüm - Emisyon İzni -Teknoloji - Wallpaper - Basından Haberler

Anasayfa - E-Posta Grubu - İletişim

 

 www.cevreonline.com © Copyright 2007