Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

TEHLİKELİ ATIK /ATIK YAĞ TAŞIMA LİSANS BELGESİ İŞLEMLERİ  

Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı: (Tehlikeli Atık, Tıbbi Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Atık Akü İçin)

Tehlikeli Atık, Tıbbi Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, ve Atık Akü taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler taşıma lisansı almak zorundadır. Bunun için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği EK-18’inde bulunan bilgi ve belgelerle ilgili Valiliğe başvurarak firma ve araç için lisans alınması gerekmektedir.    (Buradaki bilgi ve belgeler diğer Yönetmelikte yer alan bilgi ve belgeler ile aynıdır.) Bu lisanslar 3 yıl geçerlidir. Her araca ayrı lisans belgesi düzenlenir. Araca lisans belgesi düzenlenirken aynı zamanda firma lisansı da düzenlenir.

 

 

Buradaki belgelerin ve aracın donanımının tamamlanmasını müteakip hazırlanan evraklar Valiliğe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) bir üst yazı ile sunulur.

Not: Aynı araçla tehlikeli atık, atık yağ ve atık akü gibi birden fazla türden atığın taşınabilmesi için o yönetmeliklere göre de lisans alınması gerekmektedir. Örneğin tehlikeli atık taşıma lisanslı bir araç ile atık yağ taşınabilmesi için "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği"ne göre de aynı araca lisans belgesi düzenlenmesi ve aracın her iki yönetmeliğin istediği özellikleri de sağlaması gerekir. (Aracın kırmızı renkli olması, üzerinde "Tehlikeli Atık ve Atık Yağ Taşıma Aracı" yazısının bulunması gibi.)

ARAÇ İLE İLGİLİ BELGELER  

1) Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası,

2) Aracın tipi, 3) Plaka numarası ve şasi numarası,

4) Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, vergi kimlik numarası,

5) Taşınacak atıkların Bu Yönetmeliğin EK 4' e göre Kodları,

6) Atığın taşınacağı ambalaj ve konteynır türü,

7) Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği,

8) Kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,

9) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,

10) Atık taşıyacak her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir uygunluk belgesi.  

 

FİRMA ve ŞÖFÖR İLE İLGİLİ BELGELER 

1) Firmanın adı, adresi, telefon numarası,

2) Firma sahibinin / sahiplerinin adı adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası,

3) Tehlikeli atık taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı,

4) Lisans alacak araçların plakaları,

5) Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen Sürücü Eğitim Sertifikası(ADR Belgesi),

6) Taşınacak atıkların Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası,

7) Sigorta,

8) Ulaştırmanın yetki belgesi,

 

1-ADR/ Tehlikeli Madde Taşımacılığı- Temel Eğitim Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitim Belgesi:

 

Nereden alınabilir:

-          RODER:

Adres: Etiler Mah.Şehit Cengiz Topel Cad.Tuğcular Sok. No:27 Beşiktaş/İSTANBUL

Tel: 0212 359 16 16

Ernail Hayırlı ADR Eğitimleri Sorumlusu (ernail.hayirli@roder.org.tr)

 

Kurs süresi 2,5 gün aralıksız katılım şartı aranıyor. ADR Eğitimlerine katılım mutlaka yazılı olarak firmalar tarafından yapılması gerekiyor. Bunun için faks veya mail kullanılabilir.Web sitesinde (www.roder.org.tr) Eğitim için başvuru formu mevcut. Katılımcının adı, soyadı, Doğum tarihi (gün / ay / yıl )olarak bildirilmesi gerekiyor.
Sınavda başarılı olan Sürücülerin ADR Eğitim sertifikaları Münih Ticaret ve Sanayi (İHK ) odasından geliyor. Bu Sertifikalar 5 yıl süreyle geçerli. Belgeler 15 gün içerisinde firmalara teslim edilmekte.Ücreti Euro,-180 (KDV, sınav ücreti,eğitim kitabı ve öğlen yemeği bu fiyatlara dahil). Bu kurs haftalık olmak üzere düzenlenmekte.

 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND):

Adres: Nispetiye Cad.Seher Yıldızı Sok.No:10 Etiler/İSTANBUL

Tel: 0212 359 26 00

 

-   Uluslararası Sürücüler Derneği (USD):

    Adres: Kayışdağı Cad.No:31 Kat:1 Metal İş Merkezi Küçük Bakkallılar/İSTANBUL

     Tel: 0216 416 65 68

 

- T.S.E’den Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi:

 

Araç Proje Müdürlüğü (Merkez)
Müdür : 0312- 416 62 00/6455
Teknik Büro: 0312- 416 62 00 / 6451-6462
İdari Büro : 0312- 416 62 00 / 6461-6462-6497
Faks : 0312-416 62 34
Email : mevci@tse.org.tr

 

Araç Proje Müdürlüğü’ne başvurularak EK’teki form doldurulacak http://www.tse.org.tr  adresinden başvuru online yapılabilir.

 

Müracaat için gerekli evraklar:

 

-          Müracaat Formu

-          Noter Tasdikli Firma Yetkilisi imza sirküleri

-          Firmanın bağlı olduğu oda/dernek kayıt belgesi

-          Araç ruhsatı fotokopisi

-          Yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen Sürücü Eğitim Sertifikası

-          Avans Makbuzu

 

- Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınacak Yetki Belgesi:

 

Başvuru Formu (Örneği İnternet sitesinde Mevzuatların altında Örnek Form ve Sözleşmeler kısmında mevcut) Taşımacı Gerçek Kişi İse İlgili Kişinin, Tüzel Kişilik ise Firma Ortakları İle Temsile Yetkili Kişinin Adli Sicil Belgesi İle Nüfus Cüzdanı Örnekleri Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi/Kişilerin İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı suretleri) Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi İle Değişiklikleri Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya Yetki Belgesi talebinde bulunan Gerçek Kişi/ Tüzel Kişinin Kayıtlı Olduğu Esnaf Odası / Ticaret Odası Belgesi (Belgede00 taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak) Taşımacıya Ait Araçların Trafik ve Tescil Belgelerinin Örnekleri Taşımacının Merkezi Adresine Ait Kira Kontratı veya Tapu Örneği 25.02.2004 Tarihinden Önce Nakliyecilik Faaliyetinde Bulunduğunu Belgeleyen kayıtlı olduğu Vergi Dairesinden Alınmış Yazı, Yetki Belgesi Ücreti İle Taşıt Belgesine Kayıt Edilecek Taşıtların, Taşıt Kartı Ücretlerinin Yatırılmış Olduğunu Gösteren Makbuz Asılları. (Banka Hesap Numaraları için Ana Sayfadaki “ DUYURULAR” bölümüne bakınız. K YETKİ BELGESİ TALEP EDENLER İÇİN BİLGİ NOTU: K türü yetki belgesi talep edenler, 30.04.2005 tarihine kadar yetki belgelerini %89 oranında, 25.08.2005 tarihine kadar %87 indirimli olarak alabilirler. Ayrıca, 30/4/2005 tarihine kadar başvurarak yetki belgesi ücretinin 1/10'ini (onda birini) 25/2/2005 ila 30/4/2005 tarihleri arasında, kalanını ise; 2005 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ayları içinde ve 25 Ağustos'a kadar toplam belge ücretinin her ay %15'inin üzerinde taksitler halinde ödemeleri kaydıyla %89 indirimden yararlanırlar. K2 yetki belgesi talep edenlerin, Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Kayıt Belgesi ibraz etmeleri zorunlu değildir. Kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla, il sınırları dahilinde yapılan eşya taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içinde yapılan şehir içi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan taşımalar için 25.02.2007 tarihine kadar yetki belgesi almak zorunlu değildir. K1 yetki belgesi talep eden adi ortaklıklar, 25.08.2005 tarihine kadar müracaat etmeleri ve diğer şartları sağlamaları halinde K1 yetki belgesi alabilecek, ancak durumlarını yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 2 yıl içerisinde Karayolu Taşıma Yönetmeliğine uygun hale getireceklerdir. K2 yetki belgesi talep eden adi ortaklıklar, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ndeki diğer şartları sağlamaları halinde K2 yetki belgesi alabileceklerdir. K2 yetki belgesi talep edenlerin sadece kendi iştigal konularında vergi mükellefi olmaları ve bunu belgelemeleri yeterli görülmektedir. K1 yetki belgesi talep eden bireysel taşımacıların tebligat adresi olarak bir adres beyan etmeleri ve bununla ilgili belgeleri ibraz etmeleri yeterli olmaktadır. ( Örneğin ev adresi ve bununla ilgili kira kontratı/tapu fotokopisi, ikametgah ilmühaberi veya vergi levhasında belirtilen adresten herhangi biri) Karayolu Taşıma Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce nakliye sektöründe faaliyette bulunduğunu herhangi bir belge ile belgeleyenlerden, meslek odalarından birine kayır şartı 25.08.2005 tarihine kadar aranmamaktadır. K2 yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerden “nakliye sektöründe” faaliyette bulunma şartı değil, “ticari faaliyette” bulunma şartı aranır NOT: Müracaatlar Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine / Yetkilendirilen Ticaret Odalarına yapılacaktır.

 

Yetki belgesi almak için yapılacak başvuruda aşağıda belirtilen belgelerin, başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu.

 

a- Ön Değerlendirme Formu.(Ek)

b- Yönetmeliğin 12. maddesinin (c) bendinde belirtilen kişilerin nüfus cüzdan örnekleri, Cumhuriyet Savcılığından adli sicil kaydı belgelerinin aslı, ilgililerin mesleki yeterlilik belgeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirkülerleri.

c- Gerçek ve/veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri.

İbraz edilen ticaret sicil gazetelerinde unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler, firmanın kurucu/mevcut ortakları ve iştigal mevzuu yer alacaktır.

İştigal mevzuu kapsamında istenen yetki belgesi türüne uygun olarak;

1- Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya

2-Yolcu taşıma faaliyetinde bulunacaklar için “Karayoluyla şehirlerarası/uluslararası yolcu taşımacılığı”,

- Eşya taşıma faaliyetinde bulunacaklar için “Karayoluyla şehirlerarası/uluslararası eşya taşımacılığı”,

- Acentelik faaliyetinde bulunacaklar için “Karayoluyla şehirlerarası/uluslararası yolcu veya eşya taşıma işleri acenteliği”,

- Komisyonculuk faaliyetinde bulunacaklar için “Karayoluyla şehirlerarası/uluslararası eşya taşıma komisyonculuğu”,

- Nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği ve dağıtıcılık faaliyetinde bulunacaklar için, faaliyet alanlarına göre “Karayoluyla şehirlerarası/uluslararası Nakliyat ambarı işletmeciliği/ kargo işletmeciliği/ lojistik işletmeciliği/ taşıma işleri organizatörlüğü/ terminal işletmeciliği/ oto kiralama işletmeciliği/ dağıtıcılık,

ifadelerinin bulunması gereklidir.

(Ticaret sicil gazetelerinin aslı veya ilgili ticaret sicil memurluğunca onaylı örneği veya noter onaylı örneği olabilir.)

d- Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren Oda Sicil Kayıt Belgesinin aslı.     

e- Özmal taşıtlara ait Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgelerinin  örnekleri.

f- Acentelik yetki belgesi almak isteyenler için yerli ve/veya yabancı taşımacı ile yapılmış noter onaylı acentelik sözleşmesi.                                                    

g- Yolcu taşımacılığı yapacakların taşımada kullanacağı özmal taşıtlara ait “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ile “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” poliçelerinin aslı.

h- Yetki belgesi almak için müracaat edecek kamu kurum ve kuruluşlarından (a), (e) bentlerinde belirtilen belgeler ile (b) bendindeki belgelerden sadece imza sirküleri istenir.

ı- Yurtiçi veya uluslararası düzenli yolcu taşımacılığı yapacak taşımacı ve/veya acentelerinin yönetmelikte öngörüldüğü şekilde, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarında en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkına haiz olduklarını gösteren belge (kira kontratı aslı veya yetkili makamdan alınmış bir yazı /belge).

j- A,G,H,L,M,N ve P türü yetki belgesi talep edenlerin şekil ve şartları yönetmelikte öngörülen büro ve/veya faaliyetin sürdürülmesine elverişli kapalı bir alanın kullanım hakkına sahip olduklarını gösterir belge ( kira kontratı aslı veya noter onaylı  örneği veya noter onaylı tapu senedi örneği yada yetkili makamdan alınmış bir yazı/belge).

k- Gerçek ve tüzel kişiliğe ait vergi dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren belge.

l- Yetki belgesi almak üzere müracaat eden gerçek veya tüzel kişiliğe ait logo’yu gösterir belge.

 

Tehlikeli Atık Taşıma Lisanslı Firmalar Listesi 

 

Ön Değerlendirme Formu ve eki belgelerin Bakanlıkça incelenmesinden sonra, yetki belgesi verilmesinin uygun görülmesi halinde firmanın talep ettiği belge türüne göre Bakanlıkça belirlenen belge ücretlerinin ödendiğini gösteren tahsilat makbuzu  da ayrıca ibraz edilecektir.

 

29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik(ÇKAGİLHY) kapsamında 01/04/2010 tarihinden itibaren olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve işletmeler için, bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve kontrolü için tek bir çevre izni/çevre izin ve lisansı verilmesi uygulaması başlatılmıştır.

 

Yönetmelik kapsamında çevre izin/lisans başvuruları 01.07.2010 tarihi itibariyle tüm illerde elektronik olarak uygulanmaya ve çevre izni/çevre izin ve lisansı verilmeye başlanmıştır.

 

İLGİLİ KONULAR

Tehlikeli Atık Kodunun (Ewc) Belirlenmesi ve Atıkların Özellikleri

Tehlikeli Atıkların Bertaraf ve Geri Kazanım Yöntemleri

Atık Üreticisinin Sorumlulukları

Atık Üreticisinin Hazırlaması Gereken Atık Yönetim Planı

Atık Beyan Sistemi Online İşlemler Kullanım Kılavuzu

Atıkların Tesis İçerisinde Geçici Depolanması

Tehlikeli Atıkların Taşınması

Atık Taşımak İçin Lisans Alma İşlemleri

Tehlikeli Atık Yönetim Planı

Atık Yönetimi Nedir? (Atık Yönetim Piramidi)

Ulusal Atık Taşıma Formunun Dolurulması ve Kullanımı

 

Atık Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Çevre Kirliliği - Küresel Isınma - Çevreci Ürünler - Enerji - Su - Atıklar - Emisyon - Gürültü - Çevre İzinleri - Çevre Hukuku - Çevre Mevzuatı

 ÇED - Atıksu Deşarjı - Atık Beyanı - Tehlikeli Atıklar - Atık Kodları - Geri Dönüşüm - Emisyon İzni -Teknoloji - Wallpaper - Basından Haberler

Anasayfa - E-Posta Grubu - İletişim

 

 www.cevreonline.com © Copyright 2007