Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

 

YÖNETMELİKLER

ÇEVRE KANUNU UYARINCA YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER

 

Çevre İzin ve Lisansları (e-çevre izinleri) uygulaması kapsamında daha önce ayrı ayrı verilen izinler (emisyon izni, deşarj izni v.b.) bütüncül tek bir izin şeklinde verilmektedir.

 

Çevre İzni ile ilgili tüm süreç başvuru aşamasından, sonuçlanma aşamasına kadar tamamen elektronik ortamda gerçekleşmekte, başvuru sahibi işletme ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmamaktadır.

 

Elektronik imza kullanılarak Çevre İzinleri için hazırlanan web tabanlı yazılım aracılığıyla başvurular ilgili birimlere ulaşmakta, teknik uzman tarafından incelenen dosya yine elektronik ortamda ve e-imza kullanılarak onay için üst makama gönderilmekte, onay yine yine e-imza ile gerçekleşmektedir.

 

Çevre Denetimi Yönetmeliği ile Çevre İzin ve Lisansları uygulaması son derece önemli kavramlar getirmektedir. Çevre yönetim birimi, çevre görevlisi, elektronik imza, çevresel izinlerde coğrafi bilgilerin standart kullanımı ve bütüncül tek bir izin bu kavramlar arasında gösterilebilir. Çevre İzni sürecinin tamamen elektronik ortamda gerçekleşmesi nedeniyle kağıt kullanımının ortadan kalkması, günümüz bilişim teknolojilerinin kullanımının çevresel verilerin çok daha gelişmiş analizlerine olanak tanıması ayrıca önemli gelişmelerdir.

 

                       

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönet. Değişiklik Yapılmasına Dair Yön.

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönet. Değiş. Yapılmasına Dair Yön.

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Gemilerden Atık Alın. ve Atık. Kont Yönet. Değişiklik Yapıl. Dair Yön.

PCB ve PCT'lerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği 

Kimyasalların Envan. ve Kont.Hak. Yön. Değiş. Yap. Dair Yön.

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Ber. Tes. Tarif. Belir. Usul  İliş. Yön.

Ömrünü Tamam. Araçların Kontrolü Hak. Yön. Değ. Yapıl. Dair Yön.


Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB)

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yön.

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği

Toprak Kir. Kon. ve Noktasal Kay. Kir. Sah. Dair Yön.

Sulak Alanların Korunması Yönet. Değiş. Yap. Dair Yönetmelik 

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamur. Toprakta Kullan. Dair Yön.

Tehlikeli Mad. Su ve Çev.  Neden Olduğu Kir. Kontrolü Yönetmeliği

Çevre Kan.29.Mad.Uyar.A.A.Tes.TeşTed.Fay.Uy.Usul ve Es.Dair.Yön.


 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ( Yeni )

Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik

Kum Çakıl Ve Benzeri Maden.  Alınması İşletil.  ve Kontrolü Yönetmeliği


Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yön.

Çevre Kanunu Alın.Gereken İzin ve Lisans. Hak.Yön.Değ.Yap.Dair Yön.


Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Isınmadan Kaynak. Hava Kir.Kont.Yönet. Değ. Yapıl. Dair Yön.

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönet.  Değiş. Yapıl. Dair Yön.

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği


Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Türk Silahlı Kuvvetleri Çevre Denetimi Yönetmeliği


Elektrikli ve Elektronik Eşya.Bazı Zararlı Mad.Kul. Sınır.Dair Yön.

Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazi. Doğaya Yeniden Kazan. Yön.

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yön.

Bazı Teh.Mad.Müstah.ve Eşya.Üret.Piy.Arz ve Kul.İliş.Kısıt.Hak.Yön.

Bazı Teh.Mad.Müstah.veEşya.Üret.Piy.Arz.Kul.İliş.Kısıt.Hak.Değ.Yap.Yön.

Tehlikeli Mad.ve Müstah.İlişkin Güven.Bilgi Form.Hazır.veDağ.Hak.Yön.

Tehlikeli Mad.veMüstah.Sınıflan.Ambalajlanması veEtiketlen.Hak.Yön.

Çevre Ölçüm ve Analizi Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği


Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Çev. Gürültünün Değ. ve Yön. Yönetmeliğinde Değ. Yap. Dair Yönetmelik

 

 

 

 

 

Mevzuat Sayfası

 

 

RLINETEC
Anasayfa ÇED Atıklar Teknoloji İletişim
Çevre Kirliliği Çevre İzni Atık Yönetimi Ekoturizm e-Posta Grubu
Küresel Isınma Çevre Görevlisi Tehlikeli Atıklar Eko-Etiket Haber Blog
Ekosistem Çevre Mevzuatı Atık Beyanı Enerji Duvar Kağıtları
Çevre Yönetimi Çevre Hukuku Geri Dönüşüm Çevre Sorunları Gizlilik Politikamız

www.cevreonline.com © copyright 2007