Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

STABİLİZE ARITMA ÇAMURU KULLANIM İZİN BELGESİ

Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi  

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği evsel ve kentsel atıksuların arıtılması sonucu elde edilen arıtma çamurlarının toprakta kullanılması izne bağlıdır.

 

Stabilize arıtma çamuru üreticileri toprakta kullanacakları arıtma çamuru için Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi talebiyle aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Valiliğe başvuruda bulunurlar.  

 

Başvuru Dosyasında Olması Gereken Bilgi ve Belgeler  

1- Stabilize arıtma çamurunun kullanılacağı bölgenin il, ilçe ve köy olarak yeri, parsel numarası ve kaç dekar olduğu,

  

2- Bu topraklarda yetiştirilecek ürünün cinsi,

 

3- Yıllık üretilen arıtma çamuru miktarı ve kuru madde yüzdesi,

 

4- Kullanılacak stabilize arıtma çamurunun analiz belgesi,

  

5- Uygulanacak toprağın analiz belgesi.

 

 

Stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanımına yönelik yapılan başvurularda müracaat dosyası İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir.

 

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu

 

  1. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün başkanlığında;

 

  1. İl Tarım ve Köyişleri Müdürlüğü,

 

  1. İl Sağlık Müdürlüğü,

 

  1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı

 

  1. Kullanım alanına göre dahil edilecek başka kurumlardan oluşur.

 

 

 

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, stabilize arıtma çamurunun toprağın fiziksel özelliklerinin düzenlenmesine etkisi ile toprağa getireceği ağır metal yük miktarı, toprağın ve yer üstü/yer altı sularının kalitesini bozucu etkisini dikkate alarak incelemeyi yapar.

 

Değerlendirmeler sonrasında uygun koşullar sağlanmış ise Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi EK III Mahalli Çevre Kurulu’nun alacağı karar doğrultusunda mahallin en büyük mülki amiri tarafından üç yıllığına verilir.

 

Deşarj İzni İle İlgili Tanımlar

Hangi İşletmelerin Deşarj/Bağlantı İzni  Alması Gerekir?

Deşarj Ön İzin Belgesi Nasıl ve Nereden Alınır?

Deşarj İzin Belgesi Nasıl Ve Nereden Alınır?

Deşarj İzninin İptali Ve Alıcı Ortama Deşarj Genel Hükümleri

Tehlikeli Madde Deşarj/Bağlantı İzni

Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı Ve Proje Onayı İşlemleri

Derin Deniz Deşarjı İçin Proje Onayı İşlemleri

Derin Deniz Deşarjı İşlemleri

 

Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi

Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Esasları

Atıksu Nasıl Arıtılabilir?

Arıtma Çamurları Ne Şekilde Bertaraf Edilmelidir?

Endüstriyel Reverse Osmosis Sistemleri

Atık Su Arıtma Tesisleri Biyolojik Arıtma

Atıksu Ve Arıtma Çamurları İçin Havasız Arıtma Sistemleri

Endüstri Ürünleri Sonucu Oluşan Atıksuların Eşdeğer Nüfusu

Evsel Nitelikli Atıksuların Özellikleri

Atıksu Ve Arıtma Tesisleri

Çevre Kirliliği - Küresel Isınma - Çevreci Ürünler - Enerji - Su - Atıklar - Emisyon - Gürültü - Çevre İzinleri - Çevre Hukuku - Çevre Mevzuatı

 ÇED - Atıksu Deşarjı - Atık Beyanı - Tehlikeli Atıklar - Atık Kodları - Geri Dönüşüm - Emisyon İzni -Teknoloji - Wallpaper - Basından Haberler

Anasayfa - E-Posta Grubu - İletişim

 

 www.cevreonline.com © Copyright 2007