Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

DEŞARJ İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği esaslarına uymak şartı ile, alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların doğrudan deşarjı için idareden izin alınması mecburidir. Her atıksu deşarjı için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması gereklidir.

 

29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, alıcı ortama yapılacak deşarj ile derin deniz deşarjı konulu çevre izinlerinde; Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlığı,  Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilidir.

 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde sektörler için bir sınıflama yapılmış ve bu sektörlerin herbiri için deşarj standartları getirilmiştir. Söz konusu Yönetmelikte belirlenen deşarj standartlarının sağlanabilmesi için işletmelerin, atıksularının debi ve kirlilik yüküne göre tespit edilecek uygun bir arıtma tesisi kurması gerekmektedir.

 

Atıksu deşarjı için İdare tarafından verilen izin beş yıl süre ile geçerlidir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde sektörler için bir sınıflama yapılmış ve bu sektörlerlerin herbiri için deşarj standartları getirilmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelikte belirlenen deşarj standartlarının sağlanabilmesi için işletmelerin, atıksularının debi ve kirlilik yüküne göre tespit edilecek uygun bir arıtma tesisi kurması gerekmektedir.

 

Örneğin yıkama- yağlama ünitesi olan bir benzin istasyonu işletiyor ve atıksularınızı herhangi bir alıcı ortama deşarj ediyorsanız, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 20.3’te (Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular, Benzin İstasyonları, Yer ve Taşıt Yıkama Atıksuları) verilen standartları sağlayacak bir fiziksel arıtma tesisi kurmanız gerekmektedir.

 

Hiç bir surette proses sonucu açığa çıkan suyun alıcı ortama deşarj edilmesi uygun ve yasal bir durum değildir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere istinaden belirlenmiş ağır cezalar uygulanmaktadır. Bu nedenle uygun arıtma sistemini kurarak yönetmelikte belirtilen alıcı ortama deşarj kriterlerini sağlayarak ve gerekli izinleri alarak alıcı ortama deşarj etmeleri mümkündür. Atıksuyun alıcı ortama direk verilmesi ağır cezai müeyyideri beraberinde getirmektedir.

 

 

Ancak ıslak yıkama yapılan bir un fabrikası işletiyorsanız Tablo 5.1’de (Sektör: Gıda Sanayi, Un ve Makarna Üretimi) verilen standartları sağlyacak biyolojik arıtma tesisi kurmanız  gerekmektedir.

 

10 Ekim 2009  tarih ve  27372 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği" 3. Madde a bendine istinaden deşarj  İzin başvurusu, bu Tebliğin Ek-1’inde örneği verilen formun doldurulup, bir dilekçeye eklenerek İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne sunulması suretiyle yapılır. Bu başvuruda atıksuların arıtımı sonucunda oluşacak arıtma çamurlarının tasfiye ve bertarafına ilişkin bilgilere de  yer verilir.

 

Deşarj İzni İle İlgili Tanımlar

Hangi İşletmelerin Deşarj/Bağlantı İzni  Alması Gerekir?

Deşarj Ön İzin Belgesi Nasıl ve Nereden Alınır?

Deşarj İzin Belgesi Nasıl Ve Nereden Alınır?

Deşarj İzninin İptali Ve Alıcı Ortama Deşarj Genel Hükümleri

Tehlikeli Madde Deşarj/Bağlantı İzni

Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı Ve Proje Onayı İşlemleri

Derin Deniz Deşarjı İçin Proje Onayı İşlemleri

Derin Deniz Deşarjı İşlemleri

 

Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi

Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Esasları

Atıksu Nasıl Arıtılabilir?

Arıtma Çamurları Ne Şekilde Bertaraf Edilmelidir?

Endüstriyel Reverse Osmosis Sistemleri

Atık Su Arıtma Tesisleri Biyolojik Arıtma

Atıksu Ve Arıtma Çamurları İçin Havasız Arıtma Sistemleri

Endüstri Ürünleri Sonucu Oluşan Atıksuların Eşdeğer Nüfusu

Evsel Nitelikli Atıksuların Özellikleri

Atıksu Ve Arıtma Tesisleri

Çevre Kirliliği - Küresel Isınma - Çevreci Ürünler - Enerji - Su - Atıklar - Emisyon - Gürültü - Çevre İzinleri - Çevre Hukuku - Çevre Mevzuatı

 ÇED - Atıksu Deşarjı - Atık Beyanı - Tehlikeli Atıklar - Atık Kodları - Geri Dönüşüm - Emisyon İzni -Teknoloji - Wallpaper - Basından Haberler

Anasayfa - E-Posta Grubu - İletişim

 

 www.cevreonline.com © Copyright 2007